Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

7.1 Quadre.Relació de tipus de retenció en percentatge

RENDIMENTS

ORIGEN

Tipus 2015
(Fins al 12 de juliol)

Tipus 2015
(A partir-ne 12 de juliol)

Tipus 2016, 2017 i 2018

Tipus 2019, 2020 i 2021

TREBALL

Relacions laborals i estatutàries en general

Variable

Variable

Variable

Variable

Pensions i havers passius del sistema públic – Seguretat Social i Classes Passives- i de sistemes privats de previsió social

Pensionistes amb dos o més pagadors

Prestacions i subsidis d'atur (en la modalitat de pagament únic, només reintegre prestacions indegudes)

Consellers i administradors (entitats amb import net xifra negocis últim període impositiu finalitzat abans del pagament de rendiments >100.000 €)

37

37

35

35

Consellers i administradors (entitats amb import net xifra negocis últim període impositiu finalitzat abans del pagament de rendiments <100.000 €)

20

19,5

19

19

Premis literaris, artístics o científics no exempts de IRPF, quan tinguen la consideració de rendiments del treball

19

15

15

15

Cursos, conferències, seminaris ...

19

15

15

15

Elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques

19

15

15

15

Retards

15

15

15

15

Règim fiscal especial aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol

  • Fins a 600.000 €
  • Des de 600.000,01 € (mateix pagador)

24

47

24

47

24

45

24

45

ACTIVITATS PROFESSIONALS

Amb caràcter general

19

15

15

15

Determinades activitats professionals (recaptadors municipals, mediadors D'ASSEGURANCES...)

9

7

7

7

Professionals de nou inici (any d'inici i els dos següents)

9

7

7

7

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Activitats agrícoles i ramaderes en general

2

2

2

2

Activitats d'engreixament de porcí i avicultura

1

1

1

1

Activitats forestals

2

2

2

2

Determinades activitats empresarials en Estimació Objectiva

1

1

1

1

Cessió dret d'imatge

24

24

24

24

Altres rendiments de l'art. 75.2.b):resta de conceptes (art. 101.2 RIRPF)

20

19,5

19

19

IMPUTACIÓ RENDES

Per cessió drets imatge

20

19,5

19

19

GUANYS PATRIMONIALS

Premis de jocs, concursos, rifes...subjectes a retenció, diferents dels subjectes a GELA

20

19,5

19

19

Aprofitaments forestals en muntanyes públiques

20

19,5

19

19

ALTRES GUANYS PATRIMONIALS

Transmissió de drets de subscripció, a partir d'1 de gener de 2017:

19 (a partir d'1/1/2017) 19

Transmissió d'accions i participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva (Fons d'Inversió)

20

19,5

19

19

CAPITAL MOBILIARI

Participació en fons propis d'entitats

20

19,5

19

19

Cessió a tercers de capitals propis;comptes corrents, depòsits financers, etc.

20

19,5

19

19

Operacions de capitalització, assegurances de vida o invalidesa i imposició de capitals

20

19,5

19

19

Propietat intel·lectual, industrial, prestació d'assistència tècnica

20

19,5

19

15

Propietat intel·lectual quan el contribuent perceptor no siga l'autor

20

19,5

15

15

Arrendament i subarrendament de béns mobles, negocis o mines

20

19,5

19

19

Cessió del dret d'explotació de drets d'imatge sempre que no siguen en el desenvolupament d'una activitat econòmica

24

24

24

24

CAPITAL IMMOBILIARI

Arrendament o subarrendament de béns immobles urbans

20

19,5

19

19