Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

7.Altres Obligacions Fiscals.Retencions

imatge retencions


Les Lleis del IRPF i del IS establixen, que determinades persones o entitats sempre que abonen certes rendes, han de retindre i ingressar al Tresor, com a pagament a compte de l'impost personal del qual percep les rendes, una quantia preestablerta.

En el IRPF l'obligació de retindre naix quan s'abonen les rendes.En el IS quan les rendes són exigibles o en el del seu pagament o lliurament, si és anterior.

 

El retenidor o obligat a l'ingrés a compte, deu:

 • Traure dels rendiments que abone, el percentatge que corresponga segons la naturalesa de les rendes pagades.
 • Presentar la declaració corresponent segons la renda.
 • Ingressar al Tresor les retencions i ingressos a compte que haguera practicat o hagut de ser practicat.
 • Expedir i lliurar al contribuent, abans de l'inici del termini de declaració de l'impost, un certificat amb les dades que figuren en la declaració anual, la retenció o ingrés a compte practicats en satisfer les rendes i el percentatge aplicat.

Les autoliquidacions poden ser trimestrals i mensuals.

 • Trimestral:Per les quantitats retingudes i ingressos a compte del trimestre natural immediat anterior:entre el 1 i el 20 d'abril, juliol, octubre i gener.
 • Mensual:Els retenidors o obligats a ingressar a compte que siguen grans empreses i les Administracions Públiques el pressupost anual de les quals siga superior a 6 milions de € per les quantitats retingudes i els ingressos a compte del mes anterior:entre el 1 i el 20 de cada mes

Existix obligació de presentar declaració negativa quan, satisfetes rendes subjectes a retenció o ingrés a compte, no haguera sigut obligatori practicar retenció (amb els límits establits).No és procedent presentar declaració negativa si no s'han satisfet durant el període de declaració rendes subjectes a retenció o ingrés a compte (quan no es vagen a satisfer rendes sotmeses a retenció o ingrés a compte, s'ha de comunicar tal modificació en el model 036 o 037 de declaració censal).

Així mateix, el retenidor o obligat a ingressar a compte presentarà la declaració anual informativa de retencions i ingressos a compte efectuats durant l'exercici, entre l'1 i el 31 de gener de l'any següent.

És possible elegir entre les diverses formes de presentació de cada model, tret que s'establisca l'obligatorietat d'utilitzar-ne alguna:

 • Electrònica, amb Certificat o DNI electrònic o amb sistema el sistema Cl@ve PIN (per a persones físiques).

 • Formulari per a la seua presentació (predeclaració) generat mitjançant el servici d'impressió de la Seu electrònica de l'Agència Tributària (predeclaració impresa obtinguda exclusivament per Internet).

Amb caràcter general i per a rendes diferents del treball o d'activitats econòmiques, el tipus de retenció i ingrés a compte és el 19%, entre altres, per a:

 • Rendiments del capital mobiliari.

 • Pagaments a compte sobre guanys patrimonials de transmissions o reembors d'accions i participacions d'institucions d'inversió col·lectiva, així com les derivades de la transmissió de drets de subscripció sobre accions.

 • Guanys patrimonials d'aprofitaments forestals de veïns en muntanyes públiques.

 • Premis a partir de 300,51 €.

 • Arrendament o subarrendament d'immobles urbans.En el IS, si l'immoble està a Ceuta o Melilla, el percentatge es reduïx a la meitat.En el IRPF a partir del 5 de juliol de 2018, el percentatge es reduirà en un 60%.

Els premis subjectes al gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes, estan sotmesos a una retenció del 20% de l'import del premi que excedisca de la quantia exempta;10.000 € des del 5 de juliol de 2018, 20.000 € el 2019 i 40.000 € des de 2020.

El tipus de retenció dels rendiments de treball es calcularà en funció de l'import de les retribucions del treball, així com, de les circumstàncies personals i familiars del perceptor.No obstant això, el tipus de retenció no podrà ser inferior al 2% per a contractes o relacions de durada inferior a l'any ni inferior al 15% per a relacions laborals especials de caràcter dependent.Si els rendiments s'entenen obtinguts a Ceuta o Melilla a partir del 5 de juliol de 2018, el percentatge es reduirà en un 60%.

El tipus de retenció dels rendiments professionals és del 15%.En cas d'inici d'una activitat professional –en l'any i els dos següents- el 7%.Estos tipus es reduiran un 60%, si els rendiments s'entenen obtinguts a Ceuta o Melilla.