Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

7.2 Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinades imputacions de renda.Models 111 i 190

Estan obligats a practicar i ingressar retencions o ingressos a compte, les persones físiques, jurídiques i altres entitats, incloses les Administracions Públiques que satisfacen retribucions dineràries o en espècie, d'alguna de les següents rendes:

  1. Rendiments del treball.
  2. Rendiments d'activitats econòmiques.
  3. Guanys dels aprofitaments forestals dels veïns en muntanyes públiques.
  4. Premis per la participació en jocs, rifes o combinacions aleatòries.
  5. Rendiments procedents de la propietat intel·lectual, industrial...

Les retencions s'ingressaran mensual o trimestralment, segons corresponga, presentant el model 111.

A més, es presentarà un resum anual de les retencions i ingressos a compte efectuats, model 190, en el qual hauran d'incloure's, a més, les rendes exemptes de retenció o ingrés a compte.