Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

7.3 Retencions per arrendament de béns immobles.Models 115 i 180

Els empresaris i professionals estan obligats a practicar retenció quan satisfacen rendes per l'arrendament o subarrendament de béns immobles urbans.

No s'haurà de practicar retenció o ingrés a compte entre altres, en els següents supòsits:

  • Arrendament d'habitatges per empreses per als seus empleats.
  • Quan les rendes satisfetes per l'arrendatari a un mateix llogater no superen els 900 € anuals (IVA exclòs).
  • Quan l'activitat del llogater estiga classificada en algun dels epígrafs de les tarifes de l'IAE que faculte per a l'activitat d'arrendament o subarrendament d'immobles urbans, i aplicant al valor cadastral dels immobles destinats a l'arrendament o subarrendament les regles per a determinar la quota establida en els epígrafs de l'esmentat grup, no resultara quota zero.
  • Rendiments de contractes d'arrendament financer.
  • Rendes d'entitats totalment exemptes en l'IS.

Les retencions corresponents a cada mes o trimestre, s'ingressaran quan es presente el model 115.

A més, es presentarà un resum anual de les retencions practicades per l'arrendament de béns immobles, model 180.