Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

7.4 Retencions del capital mobiliari.Models 123 i 193

Estan obligades a retindre o ingressar a compte les persones físiques, jurídiques i altres entitats incloses les administracions públiques que satisfacen rendiments del capital mobiliari.

Les retencions corresponents a cada mes o trimestre, s'ingressaran presentant el model 123.

A més, es presentarà un resum de les quantitats abonades i retingudes per este tipus de rendiments durant l'exercici, en el model 193, excepte:

  • Els derivats de comptes en tota classe d'institucions financeres, incloent les basades en operacions sobre actius financers:model 196.
  • Els obtinguts per la transmissió, reembors o amortitzacions actius financers:model 194.
  • Els procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa:model 188.