Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

8.2 Declaració anual d'operacions amb tercers.Model 347

Els empresaris i professionals que desenvolupen activitats econòmiques estan obligats a presentar el model 347, quan respecte a una altra persona o entitat hagen realitzat operacions que en el seu conjunt hagen superat la xifra de 3.005,06 € (IVA inclòs) en l'any natural a què es referisca la declaració.També estan obligats les entitats o establiments de caràcter social i les  comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i servicis que efectuen  al marge d'activitat empresarial o professional quan el seu import haja superat 3.005,06 € (exclòs subministrament d'aigua, energia elèctrica, combustible i segurs).

No estan obligats a presentar el model 347:

  • Les persones físiques i entitats en atribució de rendes en l'IRPF, per les activitats que tributen en l'IRPF en estimació objectiva i, simultàniament, en l'IVA pels règims especials simplificat o de l'agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d'equivalència, tret de per les operacions per les quals emeten factura.

    No obstant això, els subjectes passius acollits al règim simplificat de l'IVA han d'incloure en el model 347 les adquisicions de béns i servicis que siguen objecte d'anotació al seu llibre registre de factures rebudes.

  • Els qui no hagen realitzat operacions que, en el seu conjunt, respecte d'una altra persona o entitat, hagen superat la xifra de 3.005,06 € durant l'any natural o de 300,51 € durant el mateix període, quan, en este últim supòsit, realitzen el cobrament per compte de tercers, d'honoraris professionals o de drets de la propietat intel·lectual, industrial o d'autor o altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats.
  • Els qui hagen realitzat exclusivament operacions no sotmeses al deure de declaració.
  • Els qui hagen d'informar sobre les operacions incloses als llibres registre de l'IVA.
  • Els qui realitzen a Espanya activitats empresarials o professionals sense tindre en territori espanyol la seu de la seua activitat econòmica, un establiment permanent o el seu domicili fiscal o, en el cas d'entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger, sense tindre presència en territori espanyol.
  • Els qui estiguen obligat a portar els Llibres registre d'IVA a través de la seu electrònica de l'AEAT mitjançant el Subministrament Immediat d'Informació (SII).Per tant, no presentaran el Model 347 per a l'exercici 2017 i següents.

El model 347 es presentarà en febrer en relació amb les operacions realitzades l'any anterior.

El model 347 es presentarà per Internet amb certificat electrònic (obligatori per a societats anònimes i limitades, grans empreses i adscrits a la DCGC i Administracions Públiques), o també amb sistema Cl@ve PIN per a persones físiques.