Saltar al contingut principal
Guia de procediments amistosos

b. Motius de denegació d'una sol·licitud d'inici

Els motius de denegació d'una sol·licitud d'inici de procediment amistós varien depenent de si l'inici del mateix s'ha sol·licitat en virtut dels Títols II (Procediment amistós previst en els Convenis Fiscals) i IV (Mecanismes de resolució d'aquells litigis amb uns altres Estats membres de la Unió Europea que es deriven dels convenis i tractats internacionals pels quals es disposa l'eliminació de la doble imposició de la renda i, si escau, del patrimoni a què es referix la Directiva), o en virtut del Títol III (Procediment sobre l'aplicació del Conveni d'arbitratge).

Si se sol·licita un procediment amistós en virtut de l'article corresponent d'un Conveni Fiscal aplicable o en virtut de la Directiva, la sol·licitud podrà ser denegada, entre d'altres, pels següents motius (article 11.2 del Reglament de procediments amistosos):

 • Que no existisca un conveni aplicable amb article relatiu al procediment amistós.

 • Que la sol·licitud s'haja presentat fora del termini regulat en el conveni o s'este per persona no legitimada.

 • Que no procedisca iniciar un procediment amistós per ser una qüestió de dret intern i no una divergència o discrepància en l'aplicació del conveni.

 • Que la sol·licitud es referisca a l'obertura d'un nou procediment sobre una qüestió que ja haguera sigut objecte d'un altre procediment amistós plantejat amb anterioritat pel mateix obligat tributari i sobre el qual s'haguera assolit un acord entre ambdues autoritats competents o sobre el qual haguera desistit l'obligat tributari.

 • Que el requeriment d'esmena i de completar la informació haja sigut contestat en termini, però no s'entenguen reparats els defectes o aportada la documentació requerida.

Si se sol·licita un procediment amistós en virtut del Conveni d'Arbitratge, la sol·licitud es denegarà motivadament en els supòsits següents (article 28.1 del Reglament de procediments amistosos):

 • Quan no es complisquen els principis recollits en l'article 4 del citat Conveni d'Arbitratge.

 • Quan la sol·licitud no s'haja presentat en el termini de tres anys comptats des de l'endemà de la notificació de l'acte de liquidació tributària o mesura equivalent que ocasione o puga ocasionar una doble imposició d'acord amb el Conveni Europeu d'Arbitratge.

 • Quan la sol·licitud no s'haja presentat per persona legitimada a este efecte.

 • Quan s'haja impost amb caràcter firme qualsevol de les sanciones següents:

  1. les penes per delictes contra la Hisenda Pública als que es referixen els articles 305 i 305 bis del Codi penal;

  2. les sanciones per les infraccions a les que es referixen els articles 191, 192 i 193 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sempre que concórrega algun criteri de qualificació als que es referix l'article 184 d'esta Llei;

  3. les sanciones per les infraccions establides en l'article 18.13.2.º de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, sempre que concórrega algun criteri de qualificació als que es referix l'article 184 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. A estos efectes, les referències en el citat article 184 a les declaracions hauran d'entendre's realitzades a la documentació de preus de transferència.

  No obstant això el que estableix la lletra c), no tindrà la consideració de sanciones a estos efectes, la sanció per infracció derivada de la presentació de documentació incompleta quan no dificulten greument la quantificació o determinació del valor de mercat.

Una vegada iniciat el procediment amistós tramitat en virtut del Conveni d'Arbitratge, este quedarà suspés automàticament per la interposició de qualsevol recurs o reclamació en via administrativa o en via contenciós-administrativa contra les sanciones imposades a què es referix el paràgraf anterior, des de la interposició del primer recurs que procedisca fins que es dicte resolució o sentència ferma que resolga amb caràcter definitiu si és procedent o no la imposició de la sanció. A estos efectes, l'obligat tributari haurà de comunicar a l'autoritat competent, en el termini d'un mes, tant la interposició del recurs com la resolució o sentencia definitiva, comptat des de l'endemà de la interposició o al de la notificació de la resolució o sentencia, respectivament (article 23.3 del Reglament de procediments amistosos).