Saltar al contingut principal
Guia de procediments amistosos

b. Motius de denegació d'una sol·licitud d'inici

Els motius de denegació d'una sol·licitud d'inici de procediment amistós varien depenent de si l'inici del mateix s'ha sol·licitat en virtut dels Títols II (Procediment amistós previst als Convenis Fiscals) i IV (Mecanismes de resolució d'aquells litigis amb altres Estats membres de la Unió Europea que es deriven dels convenis i tractats internacionals pels quals es disposa l'eliminació de la doble imposició de la renda i, en el seu cas, del patrimoni a què es referix la Directiva), o en virtut del Títol III (Procediment sobre l'aplicació del Conveni d'arbitratge).

Si se sol·licita un procediment amistós en virtut de l'article corresponent d'un Conveni Fiscal aplicable o en virtut de la Directiva, la sol·licitud podrà ser denegada, entre altres, pels següents motius (article 11.2 del Reglament de procediments amistosos):

 • Que no existisca un conveni aplicable amb article relatiu al procediment amistós.

 • Que la sol·licitud s'haja presentat fora del termini regulat al conveni o es presente per persona no legitimada.

 • Que no siga procedent iniciar un procediment amistós per ser una qüestió de dret intern i no una divergència o discrepància en l'aplicació del conveni.

 • Que la sol·licitud es referisca a l'obertura d'un nou procediment sobre una qüestió que ja haguera sigut objecte d'un altre procediment amistós plantejat anteriorment pel mateix obligat tributari i sobre el qual s'haguera assolit un acord entre ambdues autoritats competents o sobre el qual haguera desistit l'obligat tributari.

 • Que el requeriment d'esmena i de completar la informació haja sigut contestat en termini, però no s'entenguen reparats els defectes o aportada la documentació requerida.

Si se sol·licita un procediment amistós en virtut del Conveni d'Arbitratge, la sol·licitud es denegarà motivadament en els següents supòsits (article 28.1 del Reglament de procediments amistosos):

 • Quan no es complisquen els principis recollits a l'article 4 de l'esmentat Conveni d'Arbitratge.

 • Quan la sol·licitud no s'haja presentat en el termini de tres anys comptats des de l'endemà al de la notificació de l'acte de liquidació tributària o mesurada equivalent que ocasione o puga ocasionar una doble imposició d'acord amb el Conveni Europeu d'Arbitratge.

 • Quan la sol·licitud no s'haja presentat per persona legitimada a tal efecte.

 • Quan s'haja imposat amb caràcter firme qualsevol de les sancions següents:

  1. les penes per delictes contra la Hisenda Pública a què es referixen els articles 305 i 305 bis del Codi Penal;

  2. les sancions per les infraccions a què es referixen els articles 191, 192 i 193 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sempre que es presente algun criteri de qualificació als que es referix l'article 184 de l'esmentada Llei;

  3. les sancions per les infraccions establides a l'article 18.13.2.º de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, sempre que es presente algun criteri de qualificació als que es referix l'article 184 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.A estos efectes, les referències a l'esmentat article 184 a les declaracions s'hauran d'entendre realitzades a la documentació de preus de transferència.

  No obstant això l'establit en la lletra c), no tindrà la consideració de sancions a estos efectes, la sanció per infracció derivada de la presentació de documentació incompleta quan no dificulten greument la quantificació o determinació del valor de mercat.

Una vegada iniciat el procediment amistós tramitat en virtut del Conveni d'Arbitratge, este quedarà suspés automàticament per la interposició de qualsevol recurs o reclamació en la via administrativa o en la via contenciós-administrativa contra les sancions imposades a què es referix el paràgraf anterior, des de la interposició del primer recurs que procedisca fins que es dicte resolució o sentència ferma que resolga amb caràcter definitiu si procedix o no la imposició de la sanció.A estos efectes, l'obligat tributari haurà de comunicar l'autoritat competent, en el termini d'un mes, tant la interposició del recurs com la resolució o sentència definitiva, explicat des de l'endemà al de la interposició o al de la notificació de la resolució o sentència, respectivament (article 23.3 del Reglament de procediments amistosos).