Saltar al contingut principal

Guia de procediments amistosos

L'estàndard mínim 2.1 de l'Acció 14 del Projecte BEPS establix l'obligació de publicar les normes, directrius i procediments sobre l'accés i la utilització del procediment amistós de manera que estiguen disponibles per als contribuents.En aquest sentit, el Reglament de procediments amistosos (Reial Decret 1794/2008), modificat pel Reial Decret 399/2021, de 8 de juny, va ser valorat molt positivament en el procés de revisió interparells d'Espanya relatiu a l'esmentada Acció 14.

No obstant això, s'ha creat esta Guia de Procediments amistosos centrada en aquells que són competència de la AEAT, per tal de posar a disposició dels contribuents els aspectes essencials del contingut de l'esmentat reglament en un llenguatge més accessible.Esta Guia de Procediments amistosos s'emmarca dins dels serveis d'informació al contribuent que deixa la AEAT.

En qualsevol cas, esta Guia de Procediments amistosos no es crea amb la intenció de substituir la normativa aplicable sinó únicament per a facilitar la seua comprensió.En cas que poguera sorgir algun dubte interpretatiu entre l'ací indicat i les normes nacionals o internacionals aplicables als procediments amistosos, esta es resoldrà conforme a estes últimes.

Finalment, també s'ha de tindre en compte que esta guia reflectix únicament la normativa en vigor des de la perspectiva espanyola.Tanmateix, els procediments amistosos es veuran afectats per la normativa domèstica de les altres jurisdiccions implicades en els mateixos que, en ocasions, podrien impedir el seu accés o resolució.