Saltar al contingut principal
Guia de procediments amistosos

a. Quins requisits ha de complir la sol·licitud d'inici?

No existix cap model obligatori per a la presentació de la sol·licitud d'inici.

L'únic requisit formal per a la sol·licitud d'inici dels procediments amistosos a Espanya és la seua presentació per escrit dirigida a l'autoritat competent.

A més de l'anterior, la sol·licitud haurà d'incloure un contingut mínim que s'indica en l'apartat següent.

L'Autoritat Competent espanyola únicament pot admetre sol·licituds d'inici que complisquen els requisits reglamentaris i sempre que el contribuent estiga disposat a facilitar informació addicional.

Per tant, si una sol·licitud d'inici no inclou l'esmentada informació mínima, es requerirà al contribuent perquè la repare.

Si el contribuent no repara la sol·licitud inicial en el termini de tres mesos des de l'endemà a què haja sigut requerit per això, s'arxivaran les actuacions i es tindrà per no presentada la sol·licitud.