Saltar ao contido principal
Guía de procedementos amigables

a. Que requisitos ten que cumprir a solicitude de inicio?

Non existe ningún modelo obrigatorio para a presentación da solicitude de inicio.

O único requisito formal para a solicitude de inicio dos procedementos amigables en España é a súa presentación por escrito dirixida á autoridade competente.

Ademais do anterior, a solicitude deberá incluír un contido mínimo que se indica no apartado seguinte.

A Autoridade Competente española unicamente pode admitir solicitudes de inicio que cumpran os requisitos regulamentarios e sempre e cando o contribuínte estea disposto a facilitar información adicional.

Polo tanto, se unha solicitude de inicio non inclúe a mencionada información mínima, requirirase o contribuínte para que a emende.

Se o contribuínte non emenda a solicitude inicial no prazo de tres meses dende o día seguinte a que fose requirido para iso, arquivaranse as actuacións e terase por non presentada a solicitude.