Saltar al contingut principal
Guia de procediments amistosos

a. Quins requisits ha de complir la sol·licitud d'inici?

No existeix cap model obligatori per a la presentació de la sol·licitud d'inici.

L'únic requisit formal per a la sol·licitud d'inici dels procediments amistosos a Espanya és la seva presentació per escrit dirigida a l'autoritat competent.

A més de l'anterior, la sol·licitud haurà d'incloure un contingut mínim que s'indica en l'apartat següent.

L'Autoritat Competent espanyola únicament pot admetre sol·licituds d'inici que compleixin els requisits reglamentaris i sempre i quan el contribuent estigui disposat a facilitar informació addicional.

Per tant, si una sol·licitud d'inici no inclou l'esmentada informació mínima, es requerirà el contribuent perquè la repari.

Si el contribuent no repara la sol·licitud inicial en el termini de tres mesos des de l'endemà que hagi estat requerit per a això, s'arxivaran les actuacions i es tindrà per no presentada la sol·licitud.