Salta al contingut principal

Guia de procediments amistosos

L'estàndard mínim 2.1 de l'Acció 14 del Projecte BEPS estableix l'obligació de publicar les normes, directrius i procediments sobre l'accés i la utilització del procediment amistós de manera que estiguin disponibles per als contribuents. En aquest sentit, el Reglament de procediments amistosos (Reial decret 1794/2008), modificat pel Reial decret 399/2021, de 8 de juny, va ser valorat molt positivament en el procés de revisió inter pareixes d'Espanya relatiu a l'esmentada Acció 14.

No obstant això, s'ha creat aquesta Guia de Procediments amistosos centrada en aquells que són competència de l'AEAT, amb l’objecte de posar a disposició dels contribuents els aspectes essencials del contingut de l'esmentat reglament en un llenguatge més accessible. Aquesta Guia de Procediments amistosos s'emmarca dins els serveis d'informació al contribuent que presta l'AEAT.

En qualsevol cas, aquesta Guia de Procediments amistosos no es cregui amb la intenció de substituir la normativa aplicable sinó únicament per facilitar la seva comprensió. En cas que pogués sorgir algun dubte interpretatiu entre l'aquí indicat i les normes nacionals o internacionals aplicables als procediments amistosos, aquesta es resoldrà conforme a aquestes últimes.

Finalment, també ha de tenir-se en compte que aquesta guia reflecteix únicament la normativa en vigor des de la perspectiva espanyola. Tanmateix, els procediments amistosos es veuran afectats per la normativa domèstica de les altres jurisdiccions implicades en els mateixos que, a vegades, podrien impedir el seu accés o resolució.