Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Fraccionament extraordinari per al pagament de l'IRPF per a beneficiaris durant l'any 2020 de prestacions vinculades a ERTEs

Normativa:Ordre HAC/320/2021, de 6 d'abril (BOE 7 d'abril)

Amb caràcter excepcional i amb l'objectiu de facilitar el compliment de les obligacions tributàries a aquells contribuents que hagen sigut inclosos durant 2020 en un expedient de regulació temporal d'ocupació, i hagen rebut alguna prestació per eixe motiu, s'oferix en esta campanya Renda 2020 als esmentats contribuents la possibilitat de sol·licitar un fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari resultant de l'autoliquidació del IRPF, corresponent a l'exercici 2020, tant en supòsits de tributació individual com en els casos de tributació conjunta.

Terminis i condicions del fraccionament extraordinari

Este fraccionament extraordinari que ha de ser sol·licitat pel contribuent consistix a realitzar el pagament del deute en sis terminis, amb venciment els dies 20 de cada mes, sent el primer el dia 20 de juliol de 2021.

No es meritaran interessos de demora durant l'esmentat fraccionament ni serà necessària l'aportació de garantia.

Requisits per a sol·licitar l'ajornament extraordinari

La sol·licitud d'este fraccionament haurà de reunir els següents requisits:

  1. Que el sol·licitant, o qualsevol dels membres de la unitat familiar en cas de tributació conjunta, haja estat inclòs en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació durant l'any 2020, havent sigut perceptor en eixe exercici de les corresponents prestacions.

    No obstant això, este fraccionament no podrà sol·licitar-se ni serà d'aplicació als contribuents acollits al règim especial de treballadors desplaçats a territori español que regula l'article 93 de la Llei del IRPF.

  2. Que no excedisca de 30.000 euros l'import que es trobe pendent de pagament per al sol·licitant, tant en període voluntari com en període executiu, dels deutes de dret públic gestionats per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i pels òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal.

    A efectes de la determinació de l'import de l'esmentat deute pendent de pagament, es tindran en compte, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes sobre els quals se sol·licita el fraccionament extraordinari, com qualssevol altres del mateix deutor per al qual s'haja sol·licitat i no resolt l'ajornament o fraccionament, així com l'import dels venciments pendents d'ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguen degudament garantides.

  3. Que la declaració del IRPF es presente dins del termini voluntari d'autoliquidació i ingrés, sense que puga fraccionar-se l'ingrés derivat d'autoliquidacions complementàries presentades posteriorment al 30 de juny de 2021.

Important: no podrà fraccionar-se l'ingrés derivat d'autoliquidacions complementàries del IRPF que es presente posteriorment al 30 de juny de 2021, o dia immediat hàbil posterior, per al cas de ser inhàbil.

Incompatibilitat

Este fraccionament extraordinari és incompatible amb el fraccionament previst a l'article 62.2 del Reglament del IRPF (fraccionament en dos terminis del 60% / 40%), i amb el règim general d'ajornament o fraccionament del pagament previst a l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.