Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

En general

Normativa:Arts.97.2 Llei IRPF i 62.2 Reglament

Si com a resultat final de la declaració del IRPF s'obté una quantitat a ingressar, el contribuent haurà d'efectuar l'ingrés de l'esmentat import al Tresor Públic.

Tanmateix, per a realitzar l'ingrés del deute tributari del IRPF el contribuent podrà optar per efectuar-lo d'una sola vegada, o bé per fraccionar el seu import, sense interés ni cap recàrrec, en dos terminis:

  1. El primer, del 60 per 100, en el moment de presentar la declaració.
  2. El segon, del 40 per 100 restant, fins al dia 5 de novembre de 2021, inclusivament.

Important:no podrà fraccionar-se en dos terminis l'ingrés de les autoliquidacions complementàries del IRPF .

L'existència d'este procediment de fraccionament del pagament no impedirà el contribuent la possibilitat de sol·licitar ajornament o fraccionament del pagament prevista a l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, desenvolupat als articles 44 i següents del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol (BOE de 2 de setembre).

Important:el contribuent no pot acollir-se en el moment de la presentació de la declaració al fraccionament de pagament dels articles 97.2 de la Llei del IRPF i 62.2 del Reglament i, al seu torn, sol·licitar l'ajornament o fraccionament del primer termini d'acord amb l'article 65 de la Llei General Tributària, doncs ambdós mecanismes d'ajornament/fraccionament no resulten aplicables de forma simultània en este cas.