Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Altres formes de pagament i/o extinció dels deutes tributaris

Pagament mitjançant lliurament de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol

Normativa:Arts.97.3 Llei IRPF i 62.3 Reglament

El pagament del deute tributari podrà realitzar-se mitjançant lliurament de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol que estiguen inscrits en l'Inventari General de Béns Mobles o en el Registre General de Béns d'Interés Cultural, d'acord amb el disposat a l'article 73 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.El contribuent que pretenga utilitzar este mitjà de pagament en espècie com a medi per a satisfer deutes pel IRPF a l'Administració haurà de seguir el procediment establit a l'efecte per l'article 40 del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol (BOE de 2 de setembre).El procediment per a la presentació electrònica d'autoliquidacions amb resultat a ingressar amb sol·licitud de pagament mitjançant lliurament de béns del Patrimoni Històric Espanyol es regula a l'article 10 de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributaria.nado.

En cap cas, la presentació electrònica de l'autoliquidació no tindrà, per si mateixa, la consideració de sol·licitud de pagament mitjançant el lliurament de béns del Patrimoni Històric Espanyol.

Extinció mitjançant anotació en el sistema de compte corrent en matèria tributària

El deute tributari resultant de la declaració del IRPF podrà extingir-se per compensació mitjançant anotació en el sistema de compte corrent en matèria tributària.

Per a això, els contribuents del IRPF que es troben acollits al sistema de compte corrent en matèria tributària regulat als articles 138 a 143 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, presentaran la seua declaració d'acord amb les regles previstes en l'apartat sisé de l'Ordre de 30 de setembre de 1999, per la qual s'aprova el model de sol·licitud d'inclusió en el sistema de compte corrent en matèria tributària, s'establix el lloc de presentació de les declaraciós tributàries que generen deutes o crèdits que s'hagen d'anotar a l'esmentat compte corrent tributari i es desenvolupa el disposat al Reial Decret 1108/1999, de 25 de juny, pel qual es regula el sistema de compte corrent en matèria tributària.

Extinció per compensació amb crèdits tributaris reconeguts

Les deudsa tributàries resultants de les declaracions del IRPF podran també extingir-se per compensació amb crèdits tributaris reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat tributari, en els termes previstos als articles 71 i següents de la Llei General Tributària i d'acord amb les condicions i el procediment establits als articles 55 i següents del Reglament General de Recaptació.