Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Altres formes de pagament i/o extinció dels deutes tributaris

Pagament mitjançant entrega de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol

Normativa: Arts. 97.3 Llei IRPF i 62.3 Reglament

El pagament del deute tributari podrà realitzar-se mitjançant entrega de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol que estiguen inscrits en l'Inventari General de Béns Mobles o en el Registre General de Béns d'Interés Cultural, d'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. El contribuent que pretenga utilitzar este mitjà de pagament en especie com a mitjà per a satisfer deutes per l'IRPF a l'Administració haurà de seguir el procediment establit a este efecte per l'article 40 del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol (BOE de 2 de setembre). El procediment per a la presentació electrònica d'autoliquidacions amb resultat per ingressar amb sol·licitud de pagament mitjançant entrega de béns del Patrimoni Històric Espanyol es regula en l'article 10 de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.nade.

En cap cas, la presentació electrònica de l'autoliquidació tindrà, per si mateixa, la consideració de sol·licitud de pagament mitjançant l'entrega de béns del Patrimoni Històric Espanyol.

Extinció mitjançant anotació en el sistema de compte corrent en matèria tributària

El deute tributari resultant de la declaració de l'IRPF podrà extingir-se per compensació mitjançant anotació en el sistema de compte corrent en matèria tributària.

Per fer-ho, els contribuents de l'IRPF que es troben acollits al sistema de compte corrent en matèria tributària regulat en els articles 138 a 143 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, presentaran la seua declaració d'acord amb les regles previstes en l'apartat sisè de l'Ordre de 30 de setembre de 1999, per la qual s'aprova el model de sol·licitud d'inclusió en el sistema de compte corrent en matèria tributària, s'establix el lloc de presentació de les declaracions tributàries que generen deutes o crèdits que hagen d'anotar-se en este compte corrent tributari i es desenvolupa el que disposa el Reial decret 1108/1999, de 25 de juny, pel qual es regula el sistema de compte corrent en matèria tributària.

Extinció per compensació amb crèdits tributaris reconeguts

Les deudsa tributàries resultants de les declaracions de l'IRPF podran  també extingir-se per compensació amb crèdits tributaris reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat tributari, en els termes prevists en els articles 71 i següents de la Llei general tributària i d'acord amb les condicions i el procediment establits en els articles 55 i següents del Reglament General de Recaptació.