Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Pagament en dos terminis

Per poder acollir-se a este benefici fiscal de fraccionar el pagament resultant de l'IRPF en dos terminis: el primer, del 60 per 100 del seu import, en el moment de presentar la declaració, i el segon, del 40 per 100 restant, és imprescindible:

 1. Que la declaració s'este dins del termini establit i no es tracti d'una autoliquidació complementària.
 2. Que en el moment de la presentació de la declaració s'efectue l'ingrés del 60 per 100 de l'import resultant de la mateixa.

Important:en els supòsits en què, a l'empara del que estableix l'article 97.6 de la Llei de l'IRPF, la sol·licitud de suspensió de l'ingrés del deute tributari resultant de la declaració realitzada per un cònjuge no assolisca la totalitat d'este import, la resta del deute tributari podrà fraccionar-se.

No obstant això, en el cas dels contribuents que confirmen i presenten l'esborrany de declaració a través de l'aplicació per a dispositius mòbils, el pagament de l'import del deute tributari resultant haurà de realitzar-se necessàriament en dos terminis mitjançant domiciliació bancària d'ambdós terminis.

Termini per a efectuar la domiciliació bancària

La domiciliació podrà efectuar-se des del dia  7 d'abril fins el dia 25 de juny de 2021, tots dos inclosos.

No obstant això, si s'opta per domiciliar únicament el segon termini, la mateixa podrà realitzar-se fins el 30 de juny de 2021 inclusivament.

En funció de que el contribuent domicilie o no el pagament resultant del primer termini, poden distingir-se les següents situacions en relació amb l'ingrés de cadascun dels terminis:

A. Contribuents que no efectuen la domiciliació bancària del primer termini

Primer termini

Import de l'ingrés: el 60 per 100 de la quantitat resultant de la declaració.

Moment d'efectuar l'ingrés: al presentar la declaració.

Lloc:

 1. Si es desitja domiciliar exclusivament el pagament del segon termini.

  La domiciliació del segon termini haurà d'efectuar-se en l'entitat de crèdit que actue com a col·laboradora en la gestió recaptatòria en la que el contribuent efectue l'ingrés del primer termini.

 2. Si no es desitja domiciliar el pagament del segon termini.

  En el cas que no es desitge domiciliar el pagament del segon termini, haurà d'efectuar-se l'ingrés d'este termini per via electrònica o directament en qualsevol oficina situada en territori espanyol d'estes entitats (Bancs, Caixes d'Estalvis o Cooperatives de Crèdit).

Segon termini

Import de l'ingrés: el 40 per 100 restant de la quantitat resultant de la declaració.

Moment d'efectuar l'ingrés: fins el dia 5 de novembre de 2021, inclusivament.

Lloc:

 1. Si es va domiciliar en compte exclusivament el pagament del segon termini.

  El 5 de novembre de 2021, l'entitat col·laboradora en la que es va domiciliar el pagament del segon termini s'encarregarà de carregar el seu import en el compte indicat pel contribuent, remetent-li a continuació el corresponent justificant de pagament. En este cas, haurà de disposar-se de saldo suficient en el compte indicat.

 2. Si no es va domiciliar en compte el pagament del segon termini.

  En qualsevol de les entitats col·laboradores situades en territori espanyol, directament o per via electrònica, mitjançant el document d'ingrés, model 102, que podrà obtindre mitjançant descàrrega a través del portal d'Internet de l'Agència Estatal d'Administració Tributària , en l'adreça electrònica e "http://sede.agenciatributaria.gob.es" o bé en qualsevol Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

B. Contribuents que efectuen la domiciliació bancària del primer termini

Els contribuents que efectuen la domiciliació bancària del primer termini de l'IRPF poden optar per les següents alternatives:

Domiciliació bancària del primer i segon termini.

La domiciliació bancària en Entitat col·laboradora del primer termini haurà de realitzar-se, en els termes, condicions i termini anteriorment comentats en l'apartat"Pagament en una sola vegada". Per part seua, la domiciliació bancària del segon termini haurà de realitzar-se en la mateixa Entitat col·laboradora i compte en la que es va domiciliar el primer termini.

L'Agència Estatal d'Administració Tributària comunicarà les ordes de domiciliació bancària efectuades pel contribuent a l'Entitat col·laboradora assenyalada, la qual procedirà, si escau, el dia 30 de juny de 2021 a carregar en compte l'import del primer termini domiciliat, remetent posteriorment al contribuent justificant de l'ingrés realitzat que servirà com a document acreditatiu del mateix.

Posteriorment, l'Entitat col·laboradora procedirà, si escau, el dia 5 de novembre de 2021, a carregar en compte l'import domiciliat del segon termini, remetent al contribuent justificant acreditatiu de l'ingrés realitzat.

Domiciliació bancària únicament del primer termini.

En eixe supòsit, l'especialitat respecte de l'anteriorment comentat residix en què l'ingrés corresponent al segon termini haurà d'efectuar-se en qualsevol de les Entitats col·laboradores situades en territori espanyol, directament o per via electrònica, mitjançant el document d'ingrés, model 102.

No obstant això, i sempre que s'haja domiciliat el primer termini, els contribuents podran domiciliar el segon termini fins el 22 de setembre de 2021, inclusivament.