Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Pagament en dos terminis

Per a poder acollir-se a este benefici fiscal de fraccionar el pagament resultant del IRPF en dos terminis:el primer, del 60 per 100 del seu import, en el moment de presentar la declaració, i el segon, del 40 per 100 restant, és imprescindible:

 1. Que la declaració es presente dins del termini establit i no es tracte d'una autoliquidació complementària.
 2. Que en el moment de la presentació de la declaració s'efectue l'ingrés del 60 per 100 de l'import resultant de la mateixa.

Important: en els supòsits en què, a l'empara de l'establit a l'article 97.6 de la Llei del IRPF, la sol·licitud de suspensió de l'ingrés del deute tributari resultant de la declaració realitzada per un cònjuge no abast la totalitat de l'esmentat import, la resta del deute tributari podrà fraccionar-se.

No obstant això, en el cas dels contribuents que confirmen i presenten l'esborrany de declaració a través de l'aplicació per a dispositius mòbils, el pagament de l'import del deute tributari resultant s'haurà de realitzar necessàriament en dos terminis mitjançant domiciliació bancària d'ambdós terminis.

Termini per a efectuar la domiciliació bancària

La domiciliació podrà efectuar-se des del dia 7 d'abril fins al dia 25 de juny de 2021, ambdós inclusivament.

No obstant això, si s'opta per domiciliar únicament el segon termini, la mateixa podrà realitzar-se fins i tot el 30 de juny de 2021 inclusivament.

En funció que el contribuent domicilie o no el pagament resultant del primer termini, poden distingir-se les següents situacions en relació amb l'ingrés de cada un dels terminis:

A. Contribuents que no efectuen la domiciliació bancària del primer termini

Primer termini

Import de l'ingrés: el 60 per 100 de la quantitat resultant de la declaració.

Moment d'efectuar l'ingrés:en presentar la declaració.

Lloc:

 1. Si es desitja domiciliar exclusivament el pagament del segon termini.

  La domiciliació del segon termini s'haurà d'efectuar en l'entitat de crèdit que actue com a col·laboradora en la gestió recaptatòria en la qual el contribuent efectue l'ingrés del primer termini.

 2. Si no es desitja domiciliar el pagament del segon termini.

  En el supòsit que no es desitge domiciliar el pagament del segon termini, s'haurà d'efectuar l'ingrés de l'esmentat termini per via electrònicament o directament a qualsevol oficina situada en territori espanyol d'estes entitats (Bancs, Caixes d'Estalvi o Cooperatives de Crèdit).

Segon termini

Import de l'ingrés:el 40 per 100 restant de la quantitat resultant de la declaració.

Moment d'efectuar l'ingrés:fins al dia 5 de novembre de 2021, inclusivament.

Lloc:

 1. Si es va domiciliar en compte exclusivament el pagament del segon termini.

  El 5 de novembre de 2021, l'entitat col·laboradora en la qual es va domiciliar el pagament del segon termini s'encarregarà de deure el seu import en el compte indicat pel contribuent, remetent-li a continuació el corresponent justificant de pagament.En este cas, s'haurà de disposar de prou saldo en el compte indicat.

 2. Si no es va domiciliar en compte el pagament del segon termini.

  En qualsevol de les entitats col·laboradores situades en territori espanyol, directament o per via electrònica, mitjançant el document d'ingrés, model 102, que podrà obtindre mitjançant descàrrega a través del portal d'Internet de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en l'adreça electrònica i "http://sede.agenciatributaria.gob.es"O bé en qualsevol Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

B. Contribuents que efectuen la domiciliació bancària del primer termini

Els contribuents que efectuen la domiciliació bancària del primer termini del IRPF poden optar per les següents alternatives:

Domiciliació bancària del primer i segon termini.

La domiciliació bancària en Entitat Col·laboradora del primer termini haurà de realitzar-se, en els termes, condicions i termini anteriorment comentats en l'apartat "Pagament en una sola vegada".Per la seua part, la domiciliació bancària del segon termini s'haurà de realitzar en la mateixa Entitat Col·laboradora i compte en el qual es va domiciliar el primer termini.

L'Agència Estatal d'Administració Tributària comunicarà les ordres de domiciliació bancària efectuades pel contribuent a l'Entitat Col·laboradora assenyalada, la qual procedirà, en el seu cas, el dia 30 de juny de 2021 a carregar en compte l'import del primer termini domiciliat, remetent posteriorment al contribuent justificant de l'ingrés realitzat que servirà com a document acreditatiu del mateix.

Posteriorment, l'Entitat Col·laboradora procedirà, en el seu cas, el dia 5 de novembre de 2021, a carregar en compte l'import domiciliat del segon termini, remetent al contribuent justificant acreditatiu de l'ingrés realitzat.

Domiciliació bancària únicament del primer termini.

En este supòsit, l'especialitat respecte de l'anteriorment comentat rau que l'ingrés corresponent al segon termini s'haurà d'efectuar en qualsevol de les Entitats Col·laboradores situades en territori espanyol, directament o per via electrònica, mitjançant el document d'ingrés, model 102.

No obstant això, i sempre que s'haja domiciliat el primer termini, els contribuents podran domiciliar el segon termini fins al 22 de setembre de 2021, inclusivament.