Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Pagament en una sola vegada

El pagament en una sola vegada de l'import resultant de la declaració del IRPF corresponent a 2020 podrà realitzar-se en efectiu, mitjançant deute o càrrec en compte o mitjançant domiciliació bancària, en qualsevol de les Entitats Col·laboradores autoritzades (Bancs, Caixes d'Estalvi o Cooperatives de Crèdit) situades en territori espanyol.

Domiciliació bancària del pagament

Els contribuents podran efectuar la domiciliació bancària del deute tributari resultant de la declaració del IRPF amb subjecció als següents requisits i condicions.

A. Àmbit d'aplicació de la domiciliació bancària

Únicament podran efectuar la domiciliació bancària:

  1. Els contribuents que efectuen la presentació electrònica de la declaració del IRPF.
  2. Els contribuents l'autoliquidació dels quals s'efectue a través dels servicis d'ajuda deixats a les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a les oficines de les Administracions tributàries de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia que hagen subscrit amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària un conveni de col·laboració per a la implantació de sistemes de finestreta tributària única, i en les habilitades a tal efecte per les restants Comunitats Autònomes, Ciutats amb Estatut d'Autonomia i Entitats Locals per a la seua immediata transmissió electrònica.
  3. Els contribuents que efectuen la confirmació de l'esborrany de declaració del IRPF per mitjans electrònics, per Internet o per telèfon o a les oficines anteriorment citades.

B. Termini per a efectuar la domiciliació bancària

La domiciliació podrà efectuar-se des del dia 7 d'abril fins al dia 25 de juny de 2021, ambdós inclusivament.

C. Procediment de realització del pagament

L'Agència Estatal d'Administració Tributària comunicarà l'ordre de domiciliació bancària del contribuent a l'Entitat Col·laboradora assenyalada en la mateixa, la qual procedirà, en el seu cas, el dia 30 de juny de 2021 a carregar en compte l'import domiciliat, remetent, posteriorment, al contribuent justificant de l'ingrés realitzat que servirà com a document acreditatiu de l'esmentat ingrés.

Les persones o entitats autoritzades a presentar per via electrònica declaracions en representació de terceres persones, d'acord amb el disposat als articles 79 a 86 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, i en l'Ordre HAC/1398/2003, de 27 de maig, per la que s'establixen els supòsits i condicions en què podrà fer-se  efectiva la col·laboració social en la gestió dels tributs, i s'estén esta expressament a la presentació electrònica de determinats models de declaració i altres documents tributaris, podran, per esta via, donar trasllat de les ordres de domiciliació que prèviament els hagen comunicat els tercers que representen.

Els pagaments s'entendran realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, considerant-se justificant de l'ingrés realitzat el que a tal efecte expedisca l'entitat de crèdit on es trobe domiciliat el pagament.