Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Procediment de suspensió de l'ingrés del deute tributari de l'IRPF sense interessos de demora

Normativa:Art. 97.6 Llei IRPF i 62.1 Reglament

Els matrimonis no separats legalment que opten per tributar de forma individual i en els quals una de les declaraciós resulte a ingressar i l'altra amb dret a devolució, podran acollir-se a este procediment mitjançant el qual el contribuent la declaració del qual siga positiva pot sol·licitar la suspensió de l'ingrés del seu deute tributari, sense interessos de demora, en la quantia màxima que permeta l'import de la devolució resultant de la declaració del seu cònjuge,  a condició que este renuncie al cobrament de la mateixa en una quantitat igual a l'import del deute la suspensió del qual haja sigut sol·licitada per aquell.

La suspensió serà provisional fins i tot tant l'Administració tributària reconega el dret a la devolució a favor del cònjuge i de resultes de l'import de la mateixa.

Requisits per a obtindre la suspensió provisional

  1. El contribuent la declaració del qual resulte per retornar haurà de renunciar al cobrament de la devolució fins a l'import del deute la suspensió del qual haja sigut sol·licitada pel seu cònjuge, acceptant així mateix que la quantitat al cobrament de la qual renuncia s'aplique al pagament de l'esmentat deute.
  2. Ambdues declaraciós, la del contribuent que sol·licita la suspensió i la del cònjuge que renúncia a la devolució, hauran de correspondre al mateix període impositiu i hauran de presentar-se de forma simultània i conjuntament, dins del termini establit.
  3. Cap dels cònjuges podrà estar acollit al sistema de compte corrent tributari regulat als articles 138 a 140 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol (BOE de 5 de setembre).
  4. Ambdós cònjuges hauran d'estar al corrent en el pagament de les seues obligacions tributàries, en els termes previstos a l'article 18 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE del 25).

Manera de sol·licitar la suspensió

Per a sol·licitar la suspensió, el cònjuge la declaració del qual resulte a ingressar haurà d'emplenar i subscriure l'apartat corresponent de la seua declaració.A més, en omplir el document d'ingrés (model 100), haurà de marcar amb una "X" la casella [7] de l'apartat "Liquidació".

Així mateix, el cònjuge la declaració del qual resulte per retornar haurà d'emplenar i subscriure l'apartat corresponent de la seua declaració, havent de marcar també amb una "X" la casella [7] de l'apartat "Liquidació" del seu document d'ingrés o devolució (model 100).

Possibilitat de domiciliar el pagament de la part de deute tributari no suspés

Si el resultat positiu de la declaració fora superior a l'import la suspensió del qual se sol·licita, el pagament de l'excés podrà fraccionar-se en dos terminis, del 60 i del 40 per 100, respectivament, podent així mateix domiciliar-se en compte el pagament de cada un dels esmentats terminis, d'acord amb el procediment general establit en l'epígraf anterior per al pagament del IRPF.

Efectes de les sol·licituds de suspensió improcedents

Quan no procedisca la suspensió per no reunir-se els requisits anteriorment assenyalats, l'Administració practicarà liquidació provisional al contribuent que la va sol·licitar per import del deute objecte de la sol·licitud juntament amb l'interés de demora calculat des de la data de venciment del termini establit per a presentar la declaració fins a la data de l'esmentada liquidació provisional.

Efectes sobre el deute suspés del reconeixement del dret a la devolució a favor del cònjuge

  1. Si la devolució reconeguda fora igual al deute suspés, esta quedarà totalment extingida, igual com el dret a la devolució.
  2. Si la devolució reconeguda fora superior al deute suspés, esta es declararà totalment extingida i l'Administració procedirà per retornar la diferència entre ambdós imports.
  3. Si la devolució reconeguda fora inferior al deute suspés, esta es declararà extingida en la part concurrent, practicant l'Administració liquidació provisional al cònjuge que va sol·licitar la suspensió per import de la diferència juntament amb l'interés de demora calculat des de la data de venciment del termini establit per a presentar la declaració fins a la data de l'esmentada liquidació provisional.

Important:per expressa disposició legal, es considerarà que no existix transmissió lucrativa a efectes fiscals entre els cònjuges per la quantitat que, procedent de la devolució d'un d'ells, s'aplique al pagament del deute de l'altre.