Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Procediment de suspensió de l'ingrés del deute tributari de l'IRPF sense interessos de demora

Normativa: Art. 97.6 Llei IRPF i 62.1 Reglament

Els matrimonis no separats legalment que opten per tributar de forma individual i en els que una de les declaracions resulte per ingressar i l'altra amb dret a devolució, podran acollir-se a este procediment mitjançant el qual el contribuent de la qual declaració siga positiva pot sol·licitar la suspensió de l'ingrés del seu deute tributari, sense interessos de demora, en la quantia màxima que permeta l'import de la devolució resultant de la declaració del seu cònjuge,  amb la condició que este renuncie al cobrament de la mateixa en una quantitat igual a l'import del deute de la qual suspensió haja sigut sol·licitada per aquell.

La suspensió serà provisional fins tant l'Administració tributària reconega el dret a la devolució a favor del cònjuge i a conseqüència de l'import de la mateixa.

Requisits per a obtindre la suspensió provisional

  1. El contribuent de la qual declaració resulte per retornar haurà de renunciar al cobrament de la devolució fins l'import del deute de la qual suspensió haja sigut sol·licitada pel seu cònjuge, acceptant també que la quantitat a cobrament del qual renuncia s'aplique al pagament d'este deute.
  2. Ambdues declaracions, la del contribuent que sol·licita la suspensió i la del cònjuge que renuncia a la devolució, hauran de correspondre al mateix període impositiu i hauran de presentar-se de forma simultània i conjuntament, dins del termini establit.
  3. Cap dels cònjuges podrà estar acollit al sistema de compte corrent tributari regulat en els articles 138 a 140 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol (BOE de 5 de setembre).
  4. Ambdós cònjuges hauran d'estar al corrent en el pagament de les seues obligacions tributàries, en els termes prevists en l'article 18 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE del 25).

Forma de sol·licitar la suspensió

Per a sol·licitar la suspensió, el cònjuge de la qual declaració resulte per ingressar haurà de complimentar i subscriure l'apartat corresponent de la seua declaració. A més, a l'omplir el document d'ingrés (model 100), haurà de marcar amb una "X" la casella [7] de l'apartat"Liquidació".

Així mateix, el cònjuge de la qual declaració resulte per retornar haurà de complimentar i subscriure l'apartat corresponent de la seua declaració, havent de marcar també amb una "X" la casella [7] de l'apartat"Liquidació" del seu document d'ingrés o devolució (model 100).

Possibilitat de domiciliar el pagament de la part de deute tributari no suspesa

Si el resultat positiu de la declaració anara superior a l'import de la qual suspensió se sol·licita, el pagament de l'excés podrà fraccionar-se en dos terminis, del 60 i del 40 per 100, respectivament, podent també domiciliar-se en compte el pagament de cadascun d'estos terminis, d'acord amb el procediment general establit en l'epígraf anterior per al pagament de l'IRPF.

Efectes de les sol·licituds de suspensió improcedents

Quan no procedisca la suspensió per no reunir-se els requisits anteriorment assenyalats, l'Administració practicarà liquidació provisional al contribuent que la va sol·licitar per un import del deute objecte de la sol·licitud juntament amb l'interés de demora calculat des de la data de venciment del termini establit per a presentar la declaració fins la data de la citada liquidació provisional.

Efectes sobre el deute suspès del reconeixement del dret a la devolució a favor del cònjuge

  1. Si la devolució reconeguda anara igual al deute suspès, esta quedarà totalment extingida, igual que el dret a la devolució.
  2. Si la devolució reconeguda anara superior al deute suspès, esta es declararà totalment extingida i l'Administració procedirà a retornar la diferència entre ambdós imports.
  3. Si la devolució reconeguda anara inferior al deute suspès, esta es declararà extingida en la part concurrent, practicant l'Administració liquidació provisional al cònjuge que va sol·licitar la suspensió per un import de la diferència juntament amb l'interés de demora calculat des de la data de venciment del termini establit per a presentar la declaració fins la data de la citada liquidació provisional.

Important : per expressa disposició legal, es considerarà que no existix transmissió lucrativa a efectes fiscals entre els cònjuges per la quantitat que, procedent de la devolució d'un d'ells, s'aplique al pagament del deute de l'altre.