Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Supòsits de fraccionament especial per defunció i per pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència

Normativa: Arts. 97.5 Llei IRPF i 63 Reglament

A més del supòsit general anteriorment comentat, la normativa reguladora de l'IRPF contempla dos supòsits de fraccionament especial:

  1. Defunció del contribuent.
  2. Pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència.

En ambdós casos, totes les rendes pendents d'imputació han d'integrar-se en la base imposable de l'últim període impositiu que haja de declarar-se per l'IRPF.

Per això, els successors del causant o el contribuent podran sol·licitar el fraccionament de la part de deute tributari corresponent a estes rendes.

El fraccionament es regirà per les normes previstes pel Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, amb les següents especialitats:

  1. Les sol·licituds han de formular-se dins del termini reglamentari de declaració.
  2. El sol·licitant ha d'oferir garantia en forma d'aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució.