Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Supòsits de fraccionament especial per mort i per pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència

Normativa:Arts.97.5 Llei IRPF i 63 Reglament

A més del presumpte general anteriorment comentat, la normativa reguladora del IRPF contempla dos supòsits de fraccionament especial:

  1. Mort del contribuent.
  2. Pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència.

En ambdós casos, totes les rendes pendents d'imputació s'han d'integrar en la base imposable de l'últim període impositiu que s'haja de declarar pel IRPF.

Per això, els successors del causant o el contribuent podran sol·licitar el fraccionament de la part de deute tributari corresponent a les esmentades rendes.

El fraccionament es regirà per les normes previstes pel Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, amb les següents especialitats:

  1. Les sol·licituds s'han de formular dins del termini reglamentari de declaració.
  2. El sol·licitant ha d'oferir garantia en forma d'aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de caució.