Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Documentació addicional a presentar juntament amb la declaració de l'IRPF

Podem distingir els següents supòsits en els quals s'exigix presentar documentació addicional:

1.Els contribuents sotmesos al règim de transparència fiscal internacional hauran de presentar conjuntament amb la declaració de l'IRPF les dades i documents assenyalats a l'article 91.12 de la Llei del IRPF, relatius a totes i cadascuna de les entitats no residents les rendes de les quals s'hagen d'incloure en la base imposable del IRPF.

2.Els contribuents que hagen efectuat a l'exercici inversions anticipades de futures dotacions a la Reserva per a Inversions en les Canàries hauran de presentar conjuntament amb la declaració del IRPF una comunicació de la materialització anticipada de l'exercici i el seu sistema de finançament, conforme al previst a l'article 27.11 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries.

3.Els contribuents que sol·liciten la devolució mitjançant xec nominatiu sense creuar del Banc d'Espanya:hauran de presentar conjuntament amb la declaració del IRPF escrit contenint l'esmentada sol·licitud.

4.Els contribuents que, d'acord amb el disposat a l'article 89.1 de la Llei de l'Impost de Societats, comuniquen la realització d'operacions de fusió o d'escissió en les quals ni l'entitat transmitent ni l'entitat adquirent no tinguen la seua residència fiscal a Espanya i en les que no siga d'aplicació el règim establit a l'article 84 de l'esmentada Llei de l'Impost sobre Societats, per no disposar el transmitent d'un establiment permanent situat en este país, deuran, a més de consignar a la casella corresponent del model de declaració del IRPF l'opció pel règim especial, com a soci resident afectat, presentar els següents documents:

  • Identificació de les entitats participants en l'operació i descripció de la mateixa
  • Còpia de l'escriptura pública o document equivalent que corresponga a l'operació
  • En el cas que les operacions s'hagueren realitzat mitjançant una oferta pública d'adquisició d'accions, també s'haurà d'aportar còpia del fullet informatiu.

En tots els casos en què calga presentar documentació addicional, els documents o escrits i, en general, qualssevol altres de no contemplats expressament en els mateixos models de declaració que s'hagen d'acompanyar a esta, podran presentar-se a través del Registre Electrònic de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que regula la Resolució de 28 de desembre de 2009 (BOE del 29).També podran presentar-se en el Registre presencial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i en qualsevol dels registres a què es referix l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els descendents o ascendents que es relacionen en les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec hauran de disposar de número d'identificació fiscal.

Quan siga d'aplicació la deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, serà necessari que els membres integrats a la unitat familiar disposen de Número d'Identificació Fiscal (NIF).