Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Presentació electrònica a través d'Internet

Les declaraciós del IRPF, qualsevol que siga el resultat de les mateixes, poden presentar-se a través d'Internet.

No obstant això, quan els contribuents hagen d'acompanyar a la declaració la documentació addicional a què abans s'ha fet referencia i, en general, qualssevol documents, sol·licituds o manifestacions d'opcions no contemplats expressament en els mateixos models oficials de declaració, la presentació electrònica de la declaració requerirà que l'esmentada documentació addicional es presente, en forma de documents electrònics, en el Registre Electrònic de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, d'acord amb el procediment previst en la Resolució de 28 de desembre de 2009, per la qual es crea la Seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE del 29).

Qui pot efectuar la presentació electrònica per Internet?

La presentació electrònica per Internet a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària podrà ser efectuada:

 1. Pels contribuents o, en el seu cas, els seus representants legals.
 2. Per aquells representants voluntaris dels contribuents amb poders o facultats per a presentar electrònicament en nom dels mateixos declaraciós i autoliquidacions davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o representar-los davant d'esta, en els termes establits en cada moment per la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
 3. Per les persones o entitats que, segons el previst a l'article 92 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ostenten la condició de col·laboradors socials en l'aplicació dels tributs i complisquen els requisits i condicions que, a tal efecte, establisca la normativa vigent en cada moment.

Quins requisits tècnics es necessiten per a la presentació electrònica?

La presentació electrònica per Internet a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària estarà subjecta al compliment de les següents condicions generals:

 1. El contribuent haurà de disposar de Número d'Identificació Fiscal (NIF) i estar identificat, amb caràcter previ a la presentació, al Cens d'Obligats Tributaris a què es referix l'article 3 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol.Per a verificar el compliment d'este requisit l'obligat tributari podrà accedir a l'opció «les meues dades censals» disponible a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.En el cas de declaració conjunta formulada per ambdós cònjuges, les circumstàncies anteriors s'han de presentar en cada un d'ells.

 2. La presentació electrònica es podrà efectuar utilitzant un certificat electrònic reconegut emés d'acord a les condicions que establix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica que resulte admissible per l'Agència Estatal d'Administració Tributària segons la normativa vigent en cada moment, o bé del sistema Cl@ve PIN o el número de referència.En el cas de declaració conjunta formulada per ambdós cònjuges, serà necessari que el cònjuge que figure com a primer declarant dispose de certificat electrònic reconegut, Cl@ve PIN o número de referència, havent de disposar obligatòriament l'altre cònjuge de número de referència o Cl@ve PIN.

  Quan la presentació electrònica es realitze per apoderats o per col·laboradors socials degudament autoritzats, seran estos que hauran de disposar del seu certificat electrònic.

 3. Per a efectuar la presentació electrònica, el contribuent o, en el seu cas, el presentador autoliquidacions deuran accedir al servici de tramitació de l'esborrany/declaració.

  En el cas de contribuents la presentació de la declaració es realitzarà a través de la confirmació de l'esborrany de declaració.

  Per la seua part, els qui disposen dels apoderaments generals i específics relacionats amb el model 100 i els col·laboradors socials poden utilitzar el servici Renda WEB per a tramitar la declaració dels seus representats des de l'opció disponible a la pàgina de tràmits del model 100 a la Seu electrònica.

  Així mateix, les persones o entitats autoritzades a presentar per via electrònica declaraciós en representació de terceres persones, podran utilitzar un programa informàtic per a l'obtenció del fitxer amb les autoliquidacions a transmetre des de l'opció disponible a la pàgina de tràmits del model 100 a la Seu electrònica de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Com es presenta la declaració?

Una vegada realitzada la declaració accedint a través del Servici de tramitació de l'esborrany/ declaració per a la confirmació de l'esborrany i/o la presentació de la declaració o, en el seu cas, des de l'opció disponible a la pàgina de tràmits del model 100 a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a la presentació de declaraciós en representació de terceres persones, s'haurà de procedir, en funció del resultat de la mateixa i de la domiciliació bancària o no del pagament corresponent a la totalitat de l'ingrés o al primer termini, de la següent forma:

Important:en el cas de declaraciós conjuntes del IRPF formulades per ambdós cònjuges per a la seua presentació electrònica serà necessari, a més, comunicar el NIF així com el número de referència del cònjuge o el seu Cl@ve PIN.

a) Amb resultat a ingressar el pagament del qual total o el corresponent al primer termini no es realitza mitjançant domiciliació bancària

El declarant o, en el seu cas, el presentador s'haurà de connectar amb la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Internet, en l'adreça electrònica https://sede.agenciatributaria.gob.es, accedint al servei de tramitació de l'esborrany/declaració.A continuació emplenarà o confirmarà, en el seu cas, les opcions de fraccionament del pagament i domiciliació del segon termini, oferint-se en el moment de la seua presentació dues alternatives:

1ª. Consignar el Número de Referència Complet (NRC) prèviament obtingut després d'efectuar l'ingrés en l'entitat col·laboradora i procedir a la confirmació i presentació de l'esborrany de declaració.

A estos efectes, el declarant o el presentador podrà obtindre el Número de Referència Complet (NRC) de l'entitat col·laboradora per alguna de les següents vies:

 • De forma directa, bé a les seues oficines o bé a través dels servicis de banca electrònica que aquelles presten als seus clients.
 • A través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per via electrònica, utilitzant un certificat electrònic reconegut o mitjançant la utilització del sistema Cl@ve PIN)

2ª. Obtindre un document de pagament amb què, una vegada imprés, haurà de procedir a efectuar l'ingrés en qualsevol de les entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria.

En ambdós casos si la declaració és acceptada, l'Agència Estatal d'Administració Tributària tornarà en pantalla les dades del model de declaració del IRPF corresponent a la declaració presentada, justificant de presentació, validat amb un codi segur de verificació en el qual constarà la data i hora de presentació que el declarant haurà d'imprimir o arxivar i conservar.

En el supòsit que l'autoliquidació fora rebutjada, es mostraran els errors detectats perquè es procedisca a la seua esmena.

b) Amb resultat a ingressar el pagament del qual total o el corresponent al primer termini es realitza mitjançant domiciliació bancària

La transmissió de la declaració no necessitarà, amb caràcter previ, la comunicació amb l'Entitat Col·laboradora per a la realització de l'ingrés i l'obtenció del NRC.

La transmissió de l'autoliquidació, en la qual es recollirà la corresponent ordre de domiciliació, es realitzarà d'acord amb el comentat en l'apartat anterior.

El contribuent podrà conservar a més de la declaració acceptada, així com el document d'ingrés o devolució, model 100, el document d'ingrés del segon termini, model 102, validat amb un codi segur de verificació de 16 caràcters en el qual constarà, a més de la data i hora de presentació de la declaració, l'ordre de domiciliació efectuada i, en el seu cas, l'opció de fraccionament de pagament elegida pel contribuent.

c) Amb resultat a ingressar quan es presenten amb sol·licitud d'ajornament o fraccionament, compensació, reconeixement de deute o sol·licitud de pagament mitjançant lliurament de béns del Patrimoni Històric Espanyol.

El procediment de presentació electrònica de les autoliquidacions a què es referix esta lletra comporta únicament la particularitat de què, una vegada finalitzada la presentació de la declaració, el declarant o la persona o entitat autoritzada a presentar per via electrònica declaraciós en representació de terceres persones obtindrà, a més del codi segur de verificació, una clau de liquidació de disset caràcters amb què, si ho desitja, podrà sol·licitar en eixe mateix moment, a través de l'enllaç habilitat a tal efecte, l'ajornament o fraccionament o la compensació o, en el seu cas, el pagament mitjançant lliurament de béns del Patrimoni Històric Espanyol.També podrà amb la clau de liquidació presentar les esmentades sol·licituds en un moment posterior a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Internet, en l'adreça electrònica «https://sede.agenciatributaria.gob.es», a través de l'opció Procediments, Serveis i Tràmits (Informació i Registro)/ Recaptació.

Si es pretén efectuar el pagament d'una part del deute total i, alhora, sol·licitar l'ajornament o fraccionament, la compensació o la sol·licitud de pagament mitjançant lliurament de béns del Patrimoni Històric Espanyol per la part del deute no ingressat, el contribuent podrà obtindre el Número de Referència Complet (NRC) de l'entitat col·laboradora en la forma prevista en l'apartat a) anterior per al supòsit d'autoliquidacions amb resultat a ingressar, quan el pagament no es realitze mitjançant domiciliació bancària.Quan confirme l'esborrany introduirà el NRC fent constar, a més, l'opció o opcions que exercirà posteriorment respecte de la quantitat no ingressada.

Important: en cap cas, la presentació electrònica de la declaració del IRPF tindrà, per si mateixa, la consideració de sol·licitud de compensació, ajornament o fraccionament de deute o de sol·licitud de pagament mitjançant el lliurament de béns del Patrimoni Històric Espanyol.

d) Amb resultat per retornar o negatiu

El procediment per a la presentació d'estes declaraciós és similar a l'anteriorment comentat per a les declaraciós amb resultat a ingressar, amb l'excepció que no serà precís realitzar la fase de comunicació amb l'Entitat Col·laboradora per a la realització de l'ingrés i per a l'obtenció del NRC associat al mateix, ni la de domiciliació en Entitat Col·laboradora de l'ingrés.

El declarant haurà, en el seu cas, de complimentar o confirmar l'identificador únic del compte, Codi Internacional de Compte Bancari (IBAN) i procedir a la seua confirmació i presentació.

e) Corresponents a cònjuges no separats legalment en les que un d'ells sol·licita la suspensió de l'ingrés i l'altre la renúncia a la devolució

En estos casos, si algun dels cònjuges opta pel sistema de presentació electrònica de la declaració, la declaració corresponent a l'altre s'haurà de presentar també per este sistema.La presentació d'ambdues declaraciós es realitzarà d'acord amb el procediment que en cada cas procedisca, segons el resultat final de les mateixes les declaraciós.

Vegen-se el "Procediment de suspensió de l'ingrés del deute tributari del IRPF sense interessos de demora" dins de l'epígraf relatiu al pagament del deute tributària del IRPF d'este Capítol.