Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Rendes no susceptibles d'imputació

Normativa:Art. 91.3.g), 4, 5 i 9 Llei IRPF

Sense perjudici del comentat anteriorment, no són susceptibles d'imputació les següents rendes:

 • Les rendes positives corresponents a ingressos derivats d'activitats creditícies, financeres, asseguradores o de prestació de servicis, quan més del 50 per 100 dels ingressos corresponents a les mateixes s'hagen realitzat amb persones o entitats no vinculades en els termes de l'article 18 de la LIS
 • Les rendes previstes en les lletres b) i e) de l'apartat anterior "Rendes susceptibles d'imputació", en el supòsit de valors derivats de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats que atorguen, almenys, el 5 per 100 del capital d'una entitat i es posseïsquen durant un termini mínim d'un any, amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació, sempre que l'entitat participada complisca els següents requisits:

  • Que dispose de la corresponent organització de mitjans materials i personals, i
  • Que no tinga com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari en els termes previstos a l'article 4.Ocho.Dos a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni.

  En el supòsit d'entitats que formen part del mateix grup de societats segons els criteris establits a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, els requisits relatius al percentatge de participació, així com l'existència d'una direcció i gestió de la participació es determinaran tenint en compte a totes les que formen part del mateix.

 • Les rendes positives a què es referix l'apartat anterior "Rendes susceptibles d'imputació"Quan la suma dels seus imports siga inferior al 15 per 100 de la renda total obtinguda per l'entitat no resident, excepte les rendes a què es referix la lletra g) de l'esmentat apartat que s'imputaran en la seua totalitat.
 • L'import de l'impost o impostos de naturalesa idèntica o similar a l'Impost sobre Societats efectivament satisfet per la societat no resident per la part de renda a incloure.
 • Els dividends o participacions en beneficis, inclosos els dividends a compte, en la part que corresponga a la renda positiva que haja sigut imputada.

  En cas de distribució de reserves, s'atendrà la designació continguda en l'acord social, entenent-se aplicades les últimes quantitats abonades a les esmentades reserves.

Important:una mateixa renda positiva només podrà ser objecte d'imputació per una sola vegada, qualsevol que siga la forma i l'entitat en què es manifeste.