Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Règim general

Norma específica de valoració

En els supòsits en què es produïsca la separació dels socis, així com els supòsits de dissolució de societats, es considerarà guany o pèrdua patrimonial, amb independència de les corresponents a la societat, la diferència entre:

  • Valor de la quota de liquidació social o el valor de mercat dels béns rebuts, y

  • Valor d'adquisició del títol o participació de capital que corresponga.

    L'article 37.1.e) de la Llei del IRPF únicament es referix a “els casos de separació dels socis ...”, sense distingir o precisar quins han de ser les causes de separació del soci de la societat ni limitar-les als casos que la normativa mercantil atribuïx als socis la possibilitat d'exercir el dret a separar-se de la societat, pel que s'ha d'entendre que els supòsits de ‘separació dels socis’ que contempla l'esmentat article 37.1.e) recull tots els casos en els quals el soci deixa d'ostentar tal condició respecte de la societat.

    Per esta raó, si un soci persona física transmet la totalitat de les seues accions a la societat en què participa per a la seua amortització via reducció de capital, hem d'anar al resultat d'esta operació que és la "separació del soci", en tant que este deixa de participar en la societat i perd la condició de soci, la qual cosa comporta que siga d'aplicació preferent la norma específica de valoració continguda a l'article 37.1.e) LIRPF que considera l'import percebut com a guany patrimonial i no siga aplicable la norma general prevista a l'article 33.3.a) de la Llei del IRPF per a la reducció de capital amb devolució d'aportacions que portaria a qualificar com a rendiments del capital mobiliari les rendes obtingudes pel soci.

Participacions societàries adquirides abans de 31 de desembre de 1994

En este supòsit, si s'obté un guany patrimonial, s'haurà de distingir la part del guany patrimonial que s'haja generat anteriorment a 20 de gener de 2006 (única sobre la que resulten aplicables els coeficients reductors o d'abatiment) de la generada posteriorment a l'esmentada data sobre la qual no resulten aplicables els coeficients reductors o d'abatiment.

La determinació del guany patrimonial generat anteriorment a 20 de gener de 2006 i l'aplicació, en el seu cas, dels coeficients reductors s'efectuarà d'acord amb les regles de distribució comentades en este mateix Capítol.

Exemple:Separació de socis o dissolució de societats

A la dissolució de la societat anònima “MANSA” que no cotitza a la borsa, el dia 15 de març de 2020 s'adjudica al senyor R.O.L., que posseïa el 15 per 100 del capital social de la mateixa, un solar el valor comptable del qual a l'esmentada data ascendia a 16.500 euros i, a més, la quantitat de 6.000 euros, que corresponen a reserves voluntàries de la societat.El valor de mercat del solar adjudicat s'estima, segons dictàmens pericials emesos a l'efecte, en 132.000 euros.

La participació societària va ser adquirida pel senyor R.O.L. el dia 3 de maig de 1993, desemborsant un import equivalent a 153.000 euros, inclosos les despeses i tributs inherents a l'esmentada adquisició.

Determinar l'import del guany o pèrdua patrimonial obtinguda com a conseqüència de la dissolució de l'esmentada societat.

Solució:

Valor de transmissió:138.000

Valor de mercat del solar:132.000

Valor quota liquidació social:6.000

Valor d'adquisició de la participació societària:153.000

Pèrdua patrimonial (138.000 - 153.000) =15.000

Encara que el període de permanència de la participació societària en el patrimoni del senyor R.O.L. a 31-12-1996 és superior a dos anys, en haver-se obtingut una pèrdua patrimonial, els coeficients reductors no resulten aplicables.