Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Règim transitori aplicable als guanys patrimonials derivats d'elements patrimonials adquirits anteriorment a 31 de desembre de 1994 (percentatges reductors o d'abatiment)

Normativa:disposició transitòria novena Llei IRPF

Una vegada determinat el guany patrimonial obtingut, aplicant les regles generals comentades en l'apartat anterior o, en el seu cas, alguna de les normes especials que s'examinen en el següent apartat, el seu import pot ser objecte de reducció per aplicació dels corresponents percentatges reductors o d'abatiment del règim transitori, sempre que el valor del conjunt de les transmissions realitzades a partir d'1 de gener de 2015 amb dret a l'aplicació dels percentatges no supere 400.000 euros.

  1. 1.Requisits per a l'aplicació del règim transitori
  2. 2.Càlcul de la part del guany patrimonial generat abans de 20 de gener de 2006
  3. 3.Càlcul de la reducció aplicable d'acord amb la disposició transitòria novena de la Llei de l'IRPF