Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

1.Requisits per a l'aplicació del règim transitori

Els requisits que s'han de complir per a l'aplicació dels percentatges reductors o d'abatiment sobre l'import dels guanys patrimonials són els següents:

a. Que els guanys patrimonials procedisquen de transmissions, oneroses o lucratives, de béns o drets o bé de l'extinció de drets.

Per tant, no resulten aplicables els percentatges de reducció als guanys que es posen de manifest com a conseqüència d'incorporacions de béns o drets al patrimoni del contribuent que no deriven d'una transmissió, com és el cas, per exemple, dels premis obtinguts en concursos o els guanys en el joc.

b. Que el bé o dret haja sigut adquirit pel contribuent abans del 31 de desembre de 1994.

c. Que el bé o dret no estiga afecte a una activitat econòmica.

Malgrat l'anterior, si l'element patrimonial haguera estat afecte a una activitat econòmica és precís que s'haja desafectat amb més de tres anys d'antelació a la data de la transmissió.

d. Que l'element patrimonial no haja sigut adjudicat al soci a la dissolució i liquidació de societats transparents, d'acord amb l'establit en la disposició transitòria setzena del text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats.

e. Que l'element patrimonial transmés no procedisca d'aportacions realitzades al patrimoni protegit de les persones amb discapacitat, d'acord amb l'establit en la disposició addicional dihuitena de la Llei del IRPF

f. Que el valor de transmissió de tots els elements patrimonials al guany patrimonial del qual li haguera resultat d'aplicació este règim transitori, transmesos des de l'1 de gener de 2015 fins a la data de transmissió de l'element patrimonial, no haja superat 400.000 euros