Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Integració i compensació de rendes en la base imposable general

Normativa:Art. 48 Llei IRPF

La integració i compensació de rendes en la base imposable general es realitza en dues fases:la primera, té per objecte determinar la base imposable general obtinguda en el mateix període i, la segona, compensar les partides negatives obtingudes en el mateix període o en exercicis anteriors que estiguen pendents de compensació: