Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Regles d'integració i compensació de rendes

Normativa:Art. 47 Llei IRPF

Com a pas previ al càlcul de l'impost, s'ha de procedir a la integració i compensació de les quanties positives i negatives de les rendes del contribuent.

La integració i compensació de les rendes s'efectua dins de cada un dels grups en què les mateixes es classifiquen:renda general i renda de l'estalvi, conforme a les regles i principis que a continuació es comenten, sense que puga efectuar-se integració i compensació alguna entre les rendes integrants de cada un dels esmentats grups.

Com a resultat de l'aplicació de les regles d'integració i compensació de rendes s'obté, respectivament, la base imposable general i la base imposable de l'estalvi.