Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Integració i compensació de rendes en la base imposable de l'estalvi

Normativa: Art. 49, disposició addicional trenta-novena.1; i disposició transitòria setena.5 Llei IRPF

La integració i compensació de rendes en la base imposable de l'estalvi es realitza, de manera similar a la comentada en l'epígraf anterior, en dos fases: la primera té per objecte determinar la base imposable de l'estalvi obtinguda en el propi període impositiu i, la segona compensar amb el saldo positiu, si escau, obtingut, les partides negatives procedents d'exercicis anteriors que estiguen pendents de compensació.

  1. Fase 1a. Integració i compensació de rendes obtingudes durant el període impositiu
  2. Fase 2a. Compensació de partides negatives pendents d'exercicis anteriors
  3. Quadre-resum d'integració i compensació de rendes en la base imposable de l'estalvi