Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Integració i compensació de rendes en la base imposable de l'estalvi

Normativa:Art. 49, disposició addicional trenté novena.1;i disposició transitòria séptima.5 Llei IRPF

La integració i compensació de rendes en la base imposable de l'estalvi es realitza, de forma similar a la comentada en l'epígraf anterior, en dues fases:la primera té per objecte determinar la base imposable de l'estalvi obtinguda en el mateix període impositiu i, la segona compensar amb el saldo positiu, en el seu cas, obtingut, les partides negatives procedents d'exercicis anteriors que estiguen pendents de compensació.

  1. Fase 1a. Integració i compensació de rendes obtingudes en el període impositiu
  2. Fase 2a. Compensació de partides negatives pendents d'exercicis anteriors
  3. Quadre-resum d'integració i compensació de rendes en la base imposable de l'estalvi