Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Fase 1a. Integració i compensació de rendes obtingudes durant el període impositiu

 1. Els rendiments del capital mobiliari integrants de la base imposable de l'estalvi (els derivats de la participació en fons propis d'entitats, de la cessió a tercers de capitals propis, de les operacions de capitalització, dels contractes d'assegurances de vida o invalidesa i les rendes que tinguen per causa la imposició de capitals) s'integren i compensen exclusivament entre si en cada període impositiu, originant com a resultat un saldo positiu o negatiu.

  • El saldo positiu resultant d'esta compensació s'integra en la base imposable de l'estalvi, sense perjudici de la compensació que més avance es comenta.
  • El saldo negatiu es compensa amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials integrants de la base imposable de l'estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 25 per 100 d'este saldo positiu.

  Si després d'esta compensació quedara saldo negatiu, el seu import es compensarà durant els quatre anys següents en el mateix orde establit en els paràgrafs anteriors.

 2. Els guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'elements patrimonials, qualsevol que haja sigut el seu període de permanència, s'integren i compensen exclusivament entre si en cada període impositiu, originant com a resultat un saldo positiu o negatiu.

  • El saldo positiu resultant d'esta compensació s'integra en la base imposable de l'estalvi, sense perjudici del règim de compensacions que més avance es comenta.
  • El saldo negatiu es compensarà amb el saldo positiu dels rendiments del capital mobiliari integrants de la base imposable de l'estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 25 per 100 d'este saldo positiu.

  Si després d'esta compensació quedara saldo negatiu, el seu import es compensarà durant els quatre anys següents en el mateix orde establit en els paràgrafs anteriors.

Les compensacions anteriors hauran d'efectuar-se en la quantia màxima que permeta cadascun dels exercicis següents i sense que puga practicar-se fora del termini abans citat mitjançant l'acumulació a rendes negatives d'exercicis posteriors.