Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Fase 2a. Compensació de partides negatives pendents d'exercicis anteriors

Partides negatives d'exercicis anteriors pendents de compensació

Les partides negatives procedents d'exercicis anteriors pendents de compensació a 1 de gener de 2020 poden ser:

  1. Saldos negatius de rendiments del capital mobiliari de 2016, 2017, 2018 i 2019, pendents de compensació a 1 de gener de 2020, a integrar a la base imposable de l'estalvi.
  2. Saldos negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2016, 2017, 2018 i 2019, pendents de compensació a 1 de gener de 2020, a integrar a la base imposable de l'estalvi

Regles per a la compensació de les partides negatives d'exercicis anteriors

Els saldos negatius anteriors es compensen seguint l'ordre i en la forma que s'exposa a continuació:

1º.  Compensació de les partides negatives pendents d'exercicis anteriors amb el seu respectiu saldo positiu de rendiments o de guanys i pèrdues de l'exercici

  1. El saldo positiu de rendiments del capital mobiliari de l'exercici 2020, una vegada minorat l'esmentat saldo per la compensació de pèrdues patrimonials corresponents a l'exercici 2020, se'n compensarà pel contribuent amb el saldo dels rendiments negatius del capital mobiliari pendents de compensació dels exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019.

    Amb relació a estos últims ha de tindre en compte que comprén tots els rendiments negatius de capital mobiliari pendents de compensació dels exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018 d'inclosos les derivades de deute subordinat o de participacions preferents ja que a tals rendes no els resulta d'aplicació la regla especial de compensació de la disposició addicional trenta-novena de la Llei del IRPF, però sí la regla general de compensació de l'article 49 de la Llei del IRPF.

  2. El saldo positiu de guanys i pèrdues de l'exercici 2020, una vegada minorat l'esmentat saldo per la compensació del saldo negatiu, si n'hi haguera, de rendiments del capital mobiliari obtingudes a l'exercici 2020, se'n compensarà pel contribuent amb el saldo de les pèrdues pendents de compensació dels exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019.

    Amb relació a estos últims ha de tindre en compte que comprén totes les pèrdues patrimonials pendents de compensació dels exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019 incloses les derivades de deute subordinat o de participacions preferents, ja que a tals rendes no els resulta d'aplicació la regla especial de compensació de la disposició addicional trenta-novena de la Llei del IRPF, però sí la regla general de compensació de l'article 49 de la Llei del IRPF.

En cap cas no s'efectuarà la compensació fora del termini de quatre anys, mitjançant l'acumulació a saldos nets negatius o a pèrdues patrimonials d'exercicis posteriors.

Atenció: l'annex “C” en el model de declaració recull en relació amb la integració i compensació de rendes la informació relativa a les pèrdues i als rendiments del capital mobiliari negatius pendents de compensar als exercicis següents.

2º. Compensació de la resta dels saldos negatius de rendiments del capital mobiliari i de guanys i pèrdues pendents d'exercicis anteriors no compensats

Si hi haguera saldos negatius de rendiments del capital mobiliari dels exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019 que no s'hagueren compensat segons l'indicat anteriorment, es compensaran amb el saldo positiu restant, si n'hi haguera, de guanys patrimonials de l'exercici 2020 fins al límit del 25 per 100 de l'esmentat saldo positiu.

Esta compensació juntament amb la dels saldos negatius de rendiments del capital mobiliari de 2020 no podrà superar conjuntament el límit del 25 per 100 del saldo positiu de guanys i pèrdues de 2020.

El mateix succeirà si hi haguera saldos negatius de guanys i pèrdues patrimonials dels exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019 que no s'hagueren compensat, en el cas dels quals, es compensaran amb el saldo positiu restant, si n'hi haguera, de rendiments del capital mobiliari de l'exercici 2020, fins al límit del 25 per 100 de l'esmentat saldo positiu.

Esta compensació juntament amb la dels saldos negatius de guanys i pèrdues de 2020 que es compensen amb el saldo positiu de rendiments del capital mobiliari de 2020 no podrà superar conjuntament el límit del 25 per 100 del saldo positiu de rendiments del capital mobiliari de 2020 abans de compensacions.