Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Quadre resum: Reduccions de la base imposable general

Reduccions de la base imposable Import euros/anyLímit màxim conjunt anual
Reducció per tributació conjunta Unitats familiars integrades per ambdós cònjuges 3.400 El romanent, si n'hi hagués, reduirà la BI de l'estalvi sense que la mateixa puga resultar negativa
Unitats familiars monoparentals 2.150
Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social
A) Règim general
  • Aportacions a plans de pensions
  • Aportacione a mutualitats de previsió social
  • Aportacione a plans de previsió assegurats
  • Aportacione a plans de previsió social empresarial
  • Aportacions a assegurances privades de dependència
Fins 8.000 La menor de:
  • 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques de l'exercici
  • 8.000 euros + límit addicional de 5.000 euros
Nota: tinga's en compte que les aportacions a sistemes de previsió social del cònjuge s'inclou dins d'estos límits màxims conjunts de reducció que afecten també a les aportacions i contribucions imputades pel promotor als sistemes de previsió  social del Règim general.
• Aportacions a assegurances col·lectives de dependència Fins 5.000
Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social
B) Règim especifique
Aportacions a sistemes de previsió social dels que és partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent Fins 2.500
Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat Realitzades per la persona amb discapacitat Fins 24.250 24.250 euros
Realitzades per parents, tutor o cònjuge de la persona amb discapacitat Fins 10.000
Reduccions per aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat Per a cada aportante i pel conjunt de patrimonis protegits als que efectue aportacions fins 24.250 24.250 euros
Per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que efectuen aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit Fins 10.000
Reduccions per pensions compensatòries i anualitats per aliments a favor de persones diferents dels fills Pagament de pensions compensatòries a favor del cònjuge La totalitat El romanent, si n'hi hagués, reduirà la BI de l'estalvi sense que la mateixa puga resultar negativa
Pagament d'anualitats per aliments a persones disintas dels fills
Nota: Anualitats per aliments a favor dels fills vegeu les especialitats váese les especialitats en la determinació de la quota íntegra en el capítol 15.
Reduccions per aportacions a la mutualitat de previsió social a prima fixa d'esportistes professionals i d'alt nivell Esportistes professionals: Són els inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació laboral especial dels esportistes professionals. fins 24.250 La menor de:
  • Suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques de l'exercici
  • 24.250 eurosa prima fixa d'esportistes professionals i d'alt nivell
Esportistes d'alt nivell: Són els inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment