Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

1.Àmbit subjectiu i persones que poden efectuar les aportacions

Àmbit subjectiu

Els sistemes de previsió social han d'estar constituïts a favor de les persones amb discapacitat que a continuació es relacionen:

  1. Persones afectades d'un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per 100.
  2. Persones afectades d'un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33 per 100.
  3. Persones la qual incapacitat haja sigut declarada judicialment, amb independència del seu grau.

Persones que poden efectuar les aportacions

  1. La mateixa persona amb discapacitat partícip. En este cas, les aportacions donaran dret a reduir la base imposable general en la declaració del contribuent amb discapacitat que les realitza.
  2. Els qui tinguen amb la persona amb discapacitat una relació de parentiu en línia directa o col·lateral fins al tercer grau, inclusivament així com el cònjuge o aquells que el tingueren al seu càrrec en règim de tutela o acolliment, sempre que la persona amb discapacitat siga designada beneficiària de manera única i irrevocable per a qualsevol contingència.

    No obstant això, la contingència de mort de la persona amb discapacitat podrà generar dret a prestacions de viduïtat o orfandat o a favor dels qui hagen realitzat aportacions a favor de la persona amb discapacitat en proporció amb l'aportació d'estos.

Per expressa disposició legal continguda a l'article 53.3 de la Llei del IRPF, les aportacions realitzades per les persones esmentades en la lletra b) no estan subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions.