Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

4.Supòsit especial:altres aportacions a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals i d'alt nivell

Els esportistes professionals i d'alt nivell, encara que hagen finalitzat la seua vida laboral com esportistes professionals o hagen perdut la condició d'esportistes d'alt nivell, podran realitzar aportacions a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals i d'alt nivell.

Tals aportacions podran ser objecte de reducció de la base imposable, en la quantia que tinga per objecte la cobertura de les contingències previstes a l'article 8.6 del text refós de la Llei de regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (BOE del 13 de desembre), sempre que es complisquen els requisits anteriorment comentats per a les aportacions a sistemes de previsió social en general.

Com límit màxim conjunt de reducció d'estes aportacions s'aplicarà l'indicat en este mateix Capítol per a les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.

Recorde: la base liquidable general i la base liquidable de l'estalvi no poden resultar negatives com a conseqüència de l'aplicació de les reduccions fins ara comentades.