Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

2.Anualitats per aliments en favor de persones diferents dels fills

D'acord amb el disposat a l'article 143 del Codi Civil, estan obligats recíprocament a donar-se aliments els cònjuges, els ascendents i descendents, així com els germans en els supòsits i termes assenyalats a l'esmentat article.

Ara bé, quan recaiga sobre el contribuent l'obligació de donar aliments és precís, a efectes del seu tractament en el IRPF, distingir dos supòsits:

a. Anualitats per aliments a favor dels fills

Per al pagador, les quantitats satisfetes en concepte d'aliments a favor dels fills per decisió judicial no reduïxen la base imposable general.Quan l'import de les esmentades anualitats siga inferior a la base liquidable general i no es tinga dret a l'aplicació del mínim per descendents, se sotmeten a gravamen separadament a fi de limitar la progressivitat de les escales de l'impost. 

El tractament liquidatori de les anualitats per aliments a favor dels fills, l'import dels quals siga inferior al de la base liquidable general sotmesa a gravamen, es comenta en el Capítol 15.

Per als fills perceptors de les esmentades anualitats, constituïxen renda exempta, sempre que les mateixes es perceben en virtut de decisió judicial.

b. Anualitats per aliments a favor d'altres persones

Per al pagador, les quantitats satisfetes en concepte d'aliments a favor d'altres persones diferents dels fills, sempre que siguen fixades per decisió judicial, reduïxen la base imposable general del pagador sense que puga resultar negativa com a conseqüència d'esta disminució.El romanent, si n'hi haguera, reduirà la base imposable de l'estalvi sense que la mateixa, tampoc, puga resultar negativa com a conseqüència de l'esmentada disminució.

Per al perceptor de les mateixes, estes anualitats constituïxen rendiments del treball no sotmesos a retenció.