Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Exemple 2.Semblant de fet amb fills comuns residents en la Comunitat de Galícia

Senyor A.S.T. i senyora M.V.V., conviuen sense existència de vincle matrimonial i tenen en comú tres fills que hi conviuen i les edats dels quals són 18, 12 i 6 anys, respectivament.El fill menor ha obtingut 4.050 euros de rendiments del capital mobiliari procedents d'una cartera de valors donada pel seu avi matern en nàixer.Els restants fills no han obtingut rendes a l'exercici.

Determinar l'import del mínim personal i familiar d'ambdós contribuents en el supòsit de tributació individual i tributació conjunta a efectes del càlcul del gravamen estatal i del gravamen autonòmic.

Solució:

Nota prèvia: atès que la Comunitat Autònoma de Galícia no ha exercit competències normatives en la regulació de les quanties del mínim personal i familiar, l'import d'este determinat conforme al disposat en la Llei del IRPF s'ha d'utilitzar per al càlcul tant del gravamen estatal com del gravamen autonòmic.

1.Tributació individual del pare (senyor A.S.T.)i de la mare (senyora M.V.V.):

Mínim estatalMínim autonòmic
Mínim del contribuent General 5.550 Mínim del contribuent General 5.550
Total mínim per contribuent 5.500 Total mínim per contribuent 5.550
Mínim per descendents Fill 1r (18 anys) (50% s/2.400) 1.200 Mínim per descendents Fill 1r (18 anys) (50% s/2.400) 1.200
Fill 2n (12 anys) (50% s/2.700) 1.350 Fill 2n (12 anys) (50% s/2.700) 1.350
Fill 3r (6 anys)(1) 0 Fill 3r (6 anys) (1) 0
Total mínim per descendents 2.550 Total mínim per descendents 2.550
 Total mínim personal i familiar 8.100  Total mínim personal i familiar 8.100

2.Tributació conjunta del pare o la mare amb els fills menors d'edat: (2)

Mínim estatal

Mínim autonòmic

Mínim del contribuent General 5.550 Mínim del contribuent General 5.550
Total mínim per contribuent 5.550 Total mínim per contribuent 5.550
Mínim per descendents Fill 1r (18 anys) (50% s/2.400) 1.200 Mínim per descendents Fill 1r (18 anys) (50% s/2.400) 1.200
Fill 2n (12 anys) (50% s/2.700) 1.350 Fill 2n (12 anys) (50% s/2.700) 1.350
Fill 3r (6 anys) 4.000 Fill 3r (6 anys) 4.000
Total mínim per descendents 6.550 Total mínim per descendents 6.550
 Total mínim personal i familiar 12.100  Total mínim personal i familiar 12.100

3.Tributació individual de l'altre progenitor: (3)

Mínim estatalMínim autonòmic
Mínim del contribuent General 5.550 Mínim del contribuent General 5.550
Total mínim per contribuent 5.500 Total mínim per contribuent 5.550
Mínim per descendents Fill 1r (18 anys) (50% s/2.400) 1.200 Mínim per descendents Fill 1r (18 anys) (50% s/2.400) 1.200
Fill 2n (12 anys) (50% s/2.700) 1.350 Fill 2n (12 anys) (50% s/2.700) 1.350
Fill 3r (6 anys) 0 Fill 3r (6 anys) 0
Total mínim per descendents 2.550 Total mínim per descendents 2.550
Total mínim personal i familiar 8.100 Total mínim personal i familiar 8.100

Notes a l'exemple:

(1) El fill de menor edat està obligat a presentar declaració del IRPF per raó de les rendes obtingudes a l'exercici (rendiments del capital mobiliari subjectes a retenció no exempts per import superior a 1.600 euros anuals).

En optar per tributar de forma individual el pare i la mare, el fill de menor edat haurà de presentar també la seua pròpia declaració individual del IRPF.A més, en presentar declaració individual del IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros, no donarà dret a cap dels seus pares a l'aplicació del mínim per descendents en les seues respectives declaraciós.

S'ha de notar que en la declaració individual del fill de menor edat (fill 3), haurà de figurar en concepte de mínim del contribuent la quantitat de 5.550 euros.(Tornar mínim estatal) (Tornar mínim autonòmic)

(2) En no existir vincle matrimonial entre els pares, la unitat familiar poden formar-la, a la seua elecció, el pare o la mare amb els dos fills menors d'edat (fills 2n i 3r), sense que siga possible, a efectes fiscals, que ambdós progenitors amb els esmentats fills formen una única unitat familiar.

El Mínim del contribuent aplicable en la tributació conjunta del pare o la mare amb els fills menors d'edat, és el general de 5.550 euros anuals.

Així mateix, en conviure el pare i la mare amb els fills que formen part de la unitat familiar no resulta aplicable la reducció de la base imposable de 2.150 euros anuals a què es referix l'article 84 de la Llei del IRPF.Vegeu, referent a això, el Capítol 13 anterior en el qual es comenta les reduccions de la base imposable general y de l'estalvi .

Per la seua part, en el supòsit de tributació conjunta del pare o la mare amb els fills menors d'edat (fills 2n i 3r), el mínim per descendents s'ha de distribuir per parts iguals entre els pares amb els qui conviuen els descendents que no tinguen rendes superiors a 1.800 euros, encara que un d'ells tribute conjuntament amb els fills. Esta és la raó per la qual el mínim per descendents corresponent al fill de menor edat (fill 3), amb rendes superiors a 1.800 euros, correspon íntegrament al pare o la mare amb qui tributa conjuntament.En conseqüència, l'altre progenitor no tindrà dret a l'aplicació del Mínim per Descendents per l'esmentat fill.

El Mínim per Descendents corresponent al fill 1r, que per ser major d'edat no forma part de la unitat familiar, també correspon a ambdós pares per parts iguals.(Tornar)

(3) L'altre progenitor en la seua declaració individual únicament té dret a aplicar la meitat del mínim per descendents corresponents als fills 1.i 2, en no tindre cap d'ells rendes superiors a 1.800 euros.(Tornar)