Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Reducció per tributació conjunta

Unitats familiars integrades per ambdós cònjuges

En declaracions conjuntes d'unitats familiars integrades per ambdós cònjuges  no separats legalment i, si n'hi hagués, els fills menors que convisquen, així com els majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, la base imposable es reduirà en 3.400 euros anuals.

Unitats familiars monoparentals

En declaracions conjuntes d'unitats familiars monoparentals, és a dir, les formades, en els casos de separació legal o quan no existisca vincle matrimonial, pel pare o la mare i tots els fills menors o majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada que convisquen amb un o una altra,  la base imposable es reduirà en 2.150 euros anuals.

Important: no s'aplicarà esta reducció quan el contribuent convisca amb el pare o la mare d'algun dels fills que formen part de la seua unitat familiar.

La reducció que procedisca de les comentades s'aplicarà, en primer lloc, a la base imposable general, sense que puga resultar negativa com a conseqüència de tal minoració. El romanent, si n'hi hagués, minorarà la base imposable de l'estalvi, que tampoc podrà resultar negativa.

Important: tinga's en compte que en el cas d'unitats familiars a què es referix l'article 82.1 de Llei de  l' IRPF, formades per contribuents d'este Impost i per residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, es va establir, amb efectes des de l'1 de gener de 2018, una deducció sobre la quota que es comenta en el Capítol 16  del Manual. Amb la citada deducció es pretén, ja que tals unitats familiars no poden optar per declarar conjuntament, equiparar la quota a pagar a la que haguera suportat el contribuent en cas que tots els membres de la unitat familiar hagueren sigut residents fiscals a Espanya.

No obstant això, esta nova deducció no és aplicable quan algun dels membres integrats en la unitat familiar haguera optat per tributar d'acord amb el règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol  previst en l'article 93 de la Llei de  l' IRPF  al que ens referim en el Capítol 2 d'este Manual.