Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Reducció per tributació conjunta

Unitats familiars integrades per ambdós cònjuges

En declaraciós conjuntes d'unitats familiars integrades per ambdós cònjuges no separats legalment i, si n'hi haguera, els fills menors que convisquen, així com els majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, la base imposable es reduirà en 3.400 euros anuals.

Unitats familiars monoparentals

En declaraciós conjuntes d'unitats familiars monoparentals, és a dir, les formades, en els casos de separació legal o quan no existisca vincle matrimonial, pel pare o la mare i tots els fills menors o majors d'edat impossibilitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada que convisquen amb un o una altra, la base imposable es reduirà en 2.150 euros anuals.

Important: no s'aplicarà esta reducció quan el contribuent convisqua amb el pare o la mare d'algun dels fills que formen part de la seua unitat familiar.

La reducció que procedisca de les comentades s'aplicarà, en primer lloc, a la base imposable general, sense que puga resultar negativa com a conseqüència de tal minoració.El romanent, si n'hi haguera, minorarà la base imposable de l'estalvi, que tampoc no podrà resultar negativa.

Important: tinga's en compte que en el cas d'unitats familiars a què es referix l'article 82.1 de Llei del IRPF, formades per contribuents d'este Impost i per residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, es va establir, amb efectes des d'1 de gener de 2018, una deducció sobre la quota que es comenta al Capítol 16 del Manual.Amb l'esmentada deducció es pretén, ja que tals unitats familiars no poden optar per declarar conjuntament, equiparar la quota a pagar a què haguera suportat el contribuent en el cas que tots els membres de la unitat familiar hagueren sigut residents fiscals a Espanya.

No obstant això, esta nova deducció no és aplicable quan algun dels membres integrats a la unitat familiar haguera optat per tributar d'acord amb el règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol previst a l'article 93 de la Llei del IRPF al qual ens referim al Capítol 2 d'este Manual.