Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Exemple 5.Matrimoni sense fills residents en la Comunitat Autònoma de Catalunya

El matrimoni format pel senyor S.G.F. i senyora A.B.C., de 65 i 60 anys d'edat, respectivament, sense fills.Senyor S.G.F. té a l'exercici el 2020 una base liquidable general d'11.000 euros i una base liquidable de l'estalvi de 30 euros.per la seua part senyora A.B.C., que té acreditat un grau de discapacitat del 33 per 100, obté una pensió d'incapacitat exempta per la qual no està obligada a declarar.

Determinar l'import del mínim personal i familiar en el cas de què senyor S.G.F. presentara la seua declaració individual i en el cas de presentació de declaració conjunta de la unitat familiar a efectes del càlcul del gravamen estatal i del gravamen autonòmic.

Solució:

Nota prèvia:la Comunitat Autònoma de Catalunya ha establit a l'article 88 de la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incidixen en el medi ambient, ha establit, per als contribuents la  suma de la base liquidable general i de l'estalvi dels quals siga igual o inferior a 12.450 euros, un import de mínim del contribuent incrementant en un 10 per 100 respecte al fixat a l'article 57 de la Llei del IRPF

1.Tributació individual del senyor S.G.F.:

Mínim estatal

Mínim autonòmic

Mínim del contribuent 5.550 Mínim del contribuent (1) 6.105
 Increment per edat superior a 65 anys 1.150  Increment per edat superior a 65 anys 1.150
Total mínim personal i familiar 6.700 Total mínim personal i familiar 7.255

2.Tributació conjunta de la unitat familiar (2)

Mínim estatal

Mínim autonòmic

Mínim del contribuent General 5.550 Mínim del contribuent (1)  General 6.105
 Increment per edat superior a 65 anys senyor S.G.F 1.150   Increment per edat superior a 65 anys senyor S.G.F 1.150
Mínim per discapacitat de la dona senyora A.B.C. (33%) 3.000 Mínim per discapacitat senyora A.B.C. (33%) 3.000

Total mínim personal i familiar

9.700 Total mínim personal i familiar  10.255

Nota a l'exemple:

(1) En no haver superat la suma de les bases liquidables general (11.000 euros) i de l'estalvi (30 euros) del contribuent la quantitat de 12.450 euros procedix aplicar l'import de 6.105 euros fixat per la Comunitat Autònoma de Catalunya per al mínim del contribuent en estos casos.(Tornar)

(2) El mínim del contribuent de l'article 57 de la Llei del IRPF és en tot cas de 5.550 euros anuals (en el mínim estatal) i 6.105 euros anuals (en el mínim autonòmic) amb independència del nombre de membres integrats a la unitat familiar.No obstant això, en la tributació conjunta de la unitat familiar pot reduir-se la base imposable en 3.400 euros anuals, amb caràcter previ a les reduccions legalment establides.Vegeu, referent a això, el Capítol 13 anterior en el qual es comenten les reduccions de la base imposable general y de l'estalvi.(Tornar)