Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Especialitat en el tractament de les anualitats per aliments a favor dels fills

Normativa:Arts.64 i 75 Llei del IRPF

Les anualitats per aliments fixades a favor dels fills i satisfetes pel contribuent no reduïxen la base imposable general del pagador, però sí es tenen en compte per a calcular la seua quota íntegra estatal i autonòmica de l'IRPF mitjançant les especialitats que establixen, respectivament, els articles 64 i 75 de la Llei del IRPF, la finalitat del qual és reduir en estos casos la progressivitat de l'impost.

Per als fills que reben les esmentades anualitats per aliments estes constituïxen rendes exemptes així que l'article 7 de la Llei del IRPF.

D'altra banda, recordar que, en el cas de pensions compensatòries i anualitats per aliments en favor de persones diferents dels fills, el pagador podrà aplicar les reduccions en la base imposable que establix l'article 55 de la Llei del IRPF que es comenta al Capítol 13 d'este Manual.

Per a això, els contribuents que satisfacen a l'exercici 2020 anualitats per aliments als seus fills per decisió judicial sense dret a l'aplicació del mínim per descendents previst a l'article 58 de la Llei del IRPF determinaran, quan l'import de les anualitats siga inferior a la base liquidable general, les quotes corresponents a la base liquidable general (part estatal i part autonòmica) d'acord amb el següent procediment:

 1. L'import de les anualitats per aliments es diferenciarà de la resta de la base liquidable general, obtenint-se d'esta forma dos bases per a l'aplicació de les escales de gravamen:

  • Base "A":import de l'anualitat per aliments.
  • Base "B":resta de la base liquidable general.
 2. A cada una de les esmentades bases se li aplicarà, en la part estatal, l'escala de gravamen general per a 2020 i, en la part autonòmica, l'escala autonòmica que corresponga.Com a conseqüència de l'esmentada aplicació, s'obté per a la base "A" una quota 1 i una quota 2, i per a la base "B" una quota 3 i una quota 4.<
 3. Se sumaran les quotes obtingudes en la fase anterior per a determinar la quota general estatal i la quota general autonòmica.L'esmentada suma és la següent:

  • Quota general estatal (quota 5) = quota 1 + quota 3
  • Quota general autonòmica (quota 6) = quota 2 + quota 4
 4. Minoració de les quotes 5 i 6 determinades en el pas 3 anterior en l'import de les quotes 7 i 8, sense que puguen resultar negatives com a conseqüència de l'esmentada minoració.

  • Quota general estatal = quota 5 − quota 7.
  • Quota general autonòmica = quota 6 − quota 8.

Precisions

 1. El progenitor o progenitors que tinguen la guarda i custòdia dels fills podran aplicar-se el mínim per descendents, per ser les persones amb la que els descendents conviuen, i no podran aplicar les especialitats aplicables en els supòsits d'anualitats per aliments a favor dels fills recollides als articles 64 i 75 de la Llei del IRPF.En cas que s'extingisca la guarda i custòdia sobre un fill per assolir este la majoria d'edat, s'aplicarà l'anteriorment reflectit mentre que el contribuent progenitor de què es tracte mantinga la convivència amb el fill.

  D'altra banda, els progenitors que no convisquen amb els fills, però els deixen aliments per resolució judicial, podran optar per l'aplicació del mínim per descendents, en sostindre'ls econòmicament, o per l'aplicació del tractament previst als articles 64 i 75 de la  Llei del IRPF per a les anualitats per aliments.

 2. A partir de les modificacions introduïdes per la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària, el règim establit als articles 64 i 75 de la Llei del IRPF per a les anualitats per aliments a favor dels fills satisfetes per decisió judicial, s'estén a les acordades al conveni regulador formulat pels cònjuges davant del Secretari judicial o en escriptura pública davant de Notario, a qui es referix l'article 87 del Codi Civil, tinga o no caràcter obligatori la seua inclusió.
 3. Per al càlcul de les anualitats per aliments a favor dels fills a què s'aplica el règim d'especialitats dels articles 64 i 75 de la  Llei del IRPF es tindrà en compte l'import dinerari que efectivament s'haja satisfet en concepte d'anualitat per aliments, tenint en compte el disposat a l'article 142 del Codi Civil que assenyala el següent:

  "S'entén per aliments tot el que és indispensable per a l'aliment, habitació, vestit i assistència mèdica.

  Els aliments comprenen també l'educació i instrucció de l'alimentista mentre siga menor d'edat i encara després, quan no haja acabat la seua formació per causa que no li siga imputable.

  Entre els aliments s'inclouran les despeses d'embaràs i part, quan no estiguen coberts d'una altra manera.”

Atenció: els contribuents que satisfacen anualitats per aliments als seus fills per decisió judicial aplicaran l'escala general de gravamen separadament a les anualitats per aliments de la resta de la base liquidable general, sempre que no convisquen amb el fill i no hagen optat per l'aplicació del mínim per descendents d'eixos fills.