Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

11.Anualitats per aliments a favor dels fills

Normativa:Art. 7.k) Llei IRPF

Estan exemptes les quantitats percebudes pels fills dels seus pares en concepte d'anualitats per aliments en virtut de decisió judicial.

Estes quantitats tributen en el pagador, sense que este puga reduir la seua base imposable en l'import de les mateixes.No obstant això, el contribuent que satisfaça este tipus de prestacions, sense dret a l'aplicació del mínim per descendents previst a l'article 58 de la Llei del IRPF, quan el seu import siga inferior a la base liquidable general, aplicarà les escales de l'impost separadament a l'import de les anualitats per aliments als fills i a la resta de la base liquidable general.

Vegeu, dins del Capítol 15 les especialitats per al pagador d'estes anualitats per aliments a favor dels fills en la determinació de la quota íntegra estatal i autonòmica i un exemple el que es detallen les operacions de liquidació en estos supòsits.

Atenció:  a partir de les modificacions introduïdes a l'article 87 del Codi Civil per la disposició final primera de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària, l'exempció de les quantitats percebudes per "anualitats per aliments percebudes dels pares en virtut de decisió judicial", en cas de divorci, s'ha d'estendre també a les acordades al conveni regulador formulat pels cònjuges davant del Secretari judicial o en escriptura pública davant de notari, tinga o no caràcter obligatori la seua inclusió.