Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Delimitació

Normativa: Arts. 8.2 i 10.1 Llei IRPF

La determinació de la quota íntegra total corresponent a persones físiques de nacionalitat espanyola que, tenint la consideració de contribuents de l'IRPF residisquen a l'estranger, presenta determinades especialitats respecte del procediment liquidatori fins ara comentat, pel fet que, al no poder ser considerats residents en el territori de cap comunitat autònoma, estes falten de competència normativa sobre l'IRPF aplicable als mateixos.

Són contribuents de l'IRPF, residents a l'estranger, les persones de nacionalitat espanyola, el seu cònjuge no separat legalment e fills menors d'edat que, en els termes establits en els articles 8.2 i 10.1 de la Llei de l'IRPF, tinguen la seua residència habitual a l'estranger, per la seua condició de:

  • Membres de prediques diplomàtiques espanyoles.
  • Membres d'oficines consulars espanyoles, a excepció dels vicecònsols honoraris o agents consulars honoraris i del personal dependent d'ells.
  • Titulars de càrrec o treball oficial de l'Estat espanyol com membres de les delegacions i representacions permanents acreditades davant organismes internacionals o que formen part de delegacions o prediques d'observadors a l'estranger.
  • Funcionaris en actiu que exercisquen a l'estranger càrrec o treball oficial que no tinga caràcter diplomàtic o consular.
  • Els qui acrediten la seua nova residència fiscal en un país o territori considerat com paradís fiscal, durant el període impositiu en què s'efectue el canvi de residència i els quatre següents.

Les especialitats que presenta la determinació de la quota íntegra de l'impost en estos contribuents són les que s'indiquen en els apartats següents.