Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Gravamen de la base liquidable de l'estalvi

Normativa: Arts. 66.2 Llei  IRPF

A la base liquidable de l'estalvi se li aplicaran els tipus que s'indiquen en la següent escala:

Base liquidable fins (euros)Incremente en quota íntegra estatal  (euros)Reste base liquidable de l'estalvi fins (euros)Tipus aplicable (%)
0 0 6.000 19
6.000,00 1.140 44.000 21
50.000,00 10.380 D'ara endavant 23

La quantia resultant es minorarà en l'import derivat d'aplicar a la part de la base liquidable de l'estalvi corresponent al mínim personal i familiar, l'escala anterior.

Important: el romanent del mínim personal i familiar no aplicat en la base liquidable general no reduïx la base liquidable de l'estalvi, sinó que al seu import se li apliquen les escales estatal i autonòmica i la quota resultant minora la quantia obtinguda d'aplicar les citades escales a la totalitat de la base liquidable  de l'estalvi, de forma equivalent a com opera en la base liquidable general.