Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Gravamen de la base liquidable general

Normativa: Arts. 63.1 i 65 Llei IRPF

La base liquidable general se sotmetrà a gravamen aplicant les següents escales:

Base liquidable fins (euros)Quota íntegra (euros)Reste base liquidable fins (euros)Tipus aplicable (%)
Escala de l'article 63.1 Llei IRPF 
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 D'ara endavant 22,50
Base liquidable fins (euros)Quota íntegra (euros)Reste base liquidable fins (euros)Tipus aplicable (%)
Escala de l'article 65 Llei IRPF
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 D'ara endavant 22,50