Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Comunitat autònoma d'Andalucía

Normativa: Disposició transitòria tercera.2 Text Refós de les disposicions dictades per la comunitat autònoma d'Andalucía en matèria de tributs cedits, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2018, de 19 de juny.

Escala aplicable en l'exercici 2020 pels contribuents residents en este exercici en esta comunitat autònoma
Base Liquidable fins (euros)Quota Íntegra (euros)Reste Base Liquidable fins (euros)Tipus aplicable (Percentatge)
0,00 0,00 12.450,00 9,50%
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00%
20.200,00 2.112,75 7.800,00 15,00%
28.000,00 3.282,75 7.200,00 15,90%
35.200,00 4.427,55 14.800,00 18,80%
50.000,00 7.209,95 10.000,00 19,10%
60.000,00 9.119,95 60.000,00 23,10%
120.000,00 22.979,95 d'ara endavant 24,30%