Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Gravamen autonòmic

Normativa:Art. 74.1.1º i 2 Llei IRPF

A la base liquidable general se li aplicaran els tipus de l'escala autonòmica de l'Impost que, conforme al previst en la Llei 22/2009, pel que es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, hagen sigut aprovades per la Comunitat Autònoma.

La quantia resultant es minorarà en l'import derivat d'aplicar la part de la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar que resulte dels increments o disminucions a què es referix l'article 56.3 de la Llei de l'IRPF, l'escala autonòmica aprovada per cada Comunitat Autònoma.

Tipus de gravamen general general autonòmic

Normativa:Art. 74.2 Llei IRPF

S'entén per tipus de gravamen general general autonòmic el derivat de multiplicar per 100 el quocient resultant de dividir la quota obtinguda per aplicació de l'escala autonòmica que corresponga entre la base liquidable general.El tipus de gravamen general general autonòmic s'expressarà amb dos decimals sense arredoniment.

Per a l'exercici 2020 cada contribuent haurà d'aplicar l'escala autonòmica que corresponga de les que a continuació es transcriuen:

 1. Comunitat autònoma d'Andalusia
 2. Comunitat autònoma d'Aragó
 3. Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries
 4. Comunitat autònoma de les Illes Balears
 5. Comunitat autònoma de Canàries
 6. Comunitat autònoma de Cantàbria
 7. Comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 8. Comunitat de Castella i Lleó
 9. Comunitat autònoma de Catalunya
 10. Comunitat autònoma d'Extremadura
 11. Comunitat autònoma de Galícia
 12. Comunitat de Madrid
 13. Comunitat autònoma de la Regió de Múrcia
 14. Comunitat autònoma de La Rioja
 15. Comunitat Valenciana
 16. Especialitat:Escala autonòmica per a contribuents residents en Ceuta o Melilla