Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Gravamen autonòmic

Normativa: Art. 74.1.1º i 2 Llei IRPF

A la base liquidable general se li aplicaran els tipus de l'escala autonòmica de l'Impost que, conforme al que preveu la Llei 22/2009, pel qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comuna i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, hagen sigut aprovades per la comunitat autònoma.

La quantia resultant es minorarà en l'import derivat d'aplicar a la part de la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar que resulte dels increments o disminucions a què es referix l'article 56.3 de la Llei de l'IRPF, l'escala autonòmica aprovada per cada comunitat autònoma.

Tipus mitjà de gravamen general autonòmic

Normativa: Art. 74.2 Llei IRPF

S'entén per tipus mitjà de gravamen general autonòmic el derivat de multiplicar per 100 el quocient resultant de dividir la quota obtinguda per aplicació de l'escala autonòmica que corresponga entre la base liquidable general. El tipus mitjà de gravamen general autonòmic s'expressarà amb dos decimals sense arrodonisc.

Per a l'exercici 2020 cada contribuent haurà d'aplicar l'escala autonòmica que corresponga de les que a continuació es transcriuen:

 1. Comunitat autònoma d'Andalucía
 2. Comunitat autònoma d'Aragón
 3. Comunitat autònoma del Principat d'Astúries
 4. Comunitat autònoma de les Illes Balears
 5. Comunitat Autònoma de Canàries
 6. Comunitat autònoma de Cantabria
 7. Comunitat autònoma de Castella-la Manxa
 8. Comunitat de Castilla y León
 9. Comunitat autònoma de Catalunya
 10. Comunitat autònoma d'Extremadura
 11. Comunitat autònoma de Galícia
 12. Comunitat de Madrid
 13. Comunitat autònoma de la Regió de Múrcia
 14. Comunitat autònoma de La Rioja
 15. Comunitat Valenciana
 16. Especialitat: Escala autonòmica per a contribuents residents a Ceuta o Melilla