Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Comunitat autònoma de Galícia

Normativa: Art. 4 Text Refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol.

Base liquidable fins (euros)Quota íntegra (euros)Reste base liquidable fins (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable en l'exercici 2020 pels contribuents residents en este exercici en esta comunitat autònoma
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 11,75
20.200,00 2.093,38 7.500,00 15,50
27.700,00 3.255,88 7.500,00 17,00
35.200,00 4.530,88 12.400,00 18,50
47.600,00 6.824,88 12.400,00 20,50
60.000,00 9.366,88 D'ara endavant 22,50