Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Comunitat autònoma de les Illes Balears

Normativa: Art. 1 Text Refós de les Disposicions Legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Base liquidable des de (euros)Quota íntegra (euros)Reste base liquidable fins (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable en l'exercici 2020 pels contribuents residents en este exercici en esta comunitat autònoma
0,00 0,00 10.000 9,50
10.000 950 8.000 11,75
18.000 1.890 12.000 14,75
30.000 3.660 18.000 17,75
48.000 6.855 22.000 19,25
70.000 11.090 20.000 22,00
90.000 15.490 30.000 23,00
120.000 22.390 55.000 24,00
175.000 35.590 D'ara endavant 25,00