Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Especialitat: Escala autonòmica per a contribuents residents a Ceuta o Melilla

Normativa: Disposició addicional trenta-dosena Llei IRPF

La disposició addicional trenta-dosena de la Llei de l'IRPF modificada, amb efectes des de l'1 de gener de 2015, per l'article 1.Cinc del Reial decret-llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la carrega tributària suportada pels contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic (BOE de l'11), declara aplicable als contribuents que tinguen la seua residència habitual a Ceuta o Melilla l'escala prevista en l'article 65 de la Llei de l'IRPF. Esta escala és la següent:

Base liquidable fins (euros)Quota íntegra (euros)Reste base liquidable fins (euros)Tipus aplicable (%)
Ceuta i Melilla. Escala aplicable en l'exercici 2020 pels contribuents residents en este exercici en estes Ciutats Autònomes
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 D'ara endavant 22,50