Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Comunitat autònoma de Catalunya

Normativa: Art. únic Llei 24/2010, de 22 de juliol, d'aprovació de l'escala autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Base liquidable fins (euros)Quota íntegra (euros)Reste base liquidable fins (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable en l'exercici 2020 pels contribuents residents en este exercici en esta comunitat autònoma
0,00 0,00 17.707,20 12,00
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50
53.407,20 8.040,86 36.592,80 21,50
90.000,00 15.908,31 30.000,00 23,50
120.000,00 22.958,31 55.000,00 24,50
175.000,00 36.433,31 D'ara endavant 25,50