Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Comunitat autònoma de la Regió de Múrcia

Normativa: Disposició addicional quinta.2 Text refós de les Disposicions Legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decrete Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre.

Base liquidable fins (euros)Quota íntegra (euros)Reste base liquidable fins (euros)Tipus aplicable (%)
Escala aplicable en l'exercici 2020 pels contribuents residents en este exercici en esta comunitat autònoma
0,00 0,00 12.450,00 9,80
12.450,00 1.220,10 7.750,00 11,98
20.200,00 2.148,55 13.800,00 14,62
34.000,00 4.166,11 26.000,00 18,86
60.000,00 9.069,71 D'ara endavant 23,10