Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Comunitat Valenciana

Normativa: Art. 2 Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits.

Escala aplicaable en l'exercici 2020 pels contribuents residents en este exercici en esta comunitat autònoma 
Base liquidable fins (euros)Quota íntegra (euros)Reste base liquidable fins  (euros)Tipus aplicable (%)
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 4.550,00 11,00
17.000,00 1.745,50 13.000,00 13,90
30.000,00 3.552,50 20.000,00 18,00
50.000,00 7.152,50 15.000,00 23,50
65.000,00 10.677,50 15.000,00 24,50
80.000,00 14.352,50 40.000,00 25,00
120.000,00 24.352,50 D'ara endavant 25,50